ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

728 จำนวนผู้เข้าชม  | 

LMG_TTT

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides
รับประกันภัยโดย : บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย : ผู้ท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าเป็ นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ถือกรมธรรม์
อายุที่รับประกัน : 1 - 80 ปี
ความคุ้มครอง : การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง
                   โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

เงื่อนไขการรับประกันภัย (Conditions)
  1. ผู้ถือกรมธรรมต้องส่งรายชื่อของนักท่องงเที่ยวทั้งหมดที่ได้ร้ับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เป็นลายลักษณ์อักษรให ้บริษัทเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานล่วงหน้าอย่างน้อย 1          วันก่อนการเดินทาง โดยนำส่ง เป็นไฟล์ Excel มีข้อมูล ชื่อ -นามสกุล, PASSPORT No, IDNo, AGE, DOB, ปลายทาง และ วันที่เดินทาง                                      มาที่ E-mail : TATour@lmginsurance.co.th หากไมนำส่งรายชื่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครอง
  2. อายุที่รับประกัน 1-80 ปี และที่อายุ 71-80 ให้ความคุ้มครอง 50 % ของทุนประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกรมการท่องเที่ยว

การคำนวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย
   • การคำนวณเบี้ยประกันภัย – บริษัทฯจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจ านวน xxxxx บาท ซึ่ง คิดจากอัตราคา่ เบยี้ ประกันภัย ตาม
     จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ xxx คน ทไี่ ดท้ าการตกลงกันไว ้ณ วันสง่ มอบกรมธรรม์
   • การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย – บริษัทฯ จะทำการสรุปจำนวนผู้เดินทางที่แท้จริง และปรับปรุงเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน
     ➢ ในกรณีที่จ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจ านวนที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามจ านวน
         นักท่องเที่ยวทเี่ กนิ จากจ านวนขัน้ ต ่าทไี่ ดต้ กลงไว ้ในอัตราเบยี้ ประกันภัยตามทไี่ ดต้ กลงกันไวเ้มอื่ เรมิ่ ตน้ สญั ญา
     ➢ ในกรณีที่จ านวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าจ านวนขั้นต ่าที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ สงวนสทิ ธไิ์ มค่ นืเบยี้ ประกันภัยสว่ นตา่ ง
          นั้นๆ
ข้อจำกัดอายุ : ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 80 ปี
ผู้รับผลประโยชน์ : กองมรดกหรือผู้มีสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้อาประกันภัย
ข้อยกเว้น : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพ
ติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือทำร้าย
ร่างกายตนเอง การเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่ยการบินพาณชิย์การจลาจลนัด
หยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ ทัวร์
กิจกรรมเสี่ยงภัย (Adventure) (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในกรมธรรม์)
**ทัวรก์ จิกรรมเสยี่งภัย (Adventure) คือการนำเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและ
เกิดอุบัติเหตสุูงกว่าทัวรท์ั่วไป อาทิช่น คายัค, การเล่น กระดานโต้คลื่น , วินดเ์ซิรฟ์ , แล่น่ เรือ, เจ็ตสกี, ล่องแก่ง, ล่องแพ, การดำน้ำที่
ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจ, การไต่หน้าผา, การปีนเขา, การเดินบนสะพานเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้(Spider
Web Climbing), การเดินปิาที่ต้องค้างแรม, จักรยานเสือภเูขา, การขี่ม้า หรือขี่ช้าง, การขับขรี่ ถ ATV, การโหนตัวจากที่สูง (Sky
Slider by rope or sling) หรือ กระเช้าลอยฟ้า, บันจี้จั๊มพ์

| ดาวน์โหลดประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

สนใจทำประกันภัยทัวร์
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้