ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า Trade Credit Insurance

371 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TradeCredit

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
Trade Credit Insurance
รับประกันโดย : บมจ.แอกซ่า ประกันภัย
 • การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า หรือที่อาจมีการเรียกกันเป็นอย่างอิ่น เช่น การประกันภัยลูกหนี้ ( Bad Debt Insurance) หรือการประกันสินเชื่อส่งออก               (Export Credit Insurance) จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยโดยการชดเชยค่าสินไหม           ทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการไม่ชำระเงินของลูกหนี้
 • ช่วยลดความเสี่ยงจากการขายสินค้าแบบให้เครดิต
 • ลดมูลค่าหนี้ของบริษัท
 • ขยายฐานธุรกิจ เพิ่มยอดขาย เพิ่มความมั่นใจในการขายสินค้า
 • มั่นใจในการการให้เครดิตเทอมการชำระเงินแก่ลูกค้า
 • เพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
 • สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารโดยการขายตั๋วการค้า เพื่อเเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน


ความเสี่ยงที่คุ้มครอง : ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับการชำระจากลูกหนี้การค้า (Non-payment Risks) ทั้งที่มีสาเหตุจากความเสี่ยงทางการค้า (Commercial risks) และความเสี่ยงภัยทางการเมือง ( Political risks)
ความเสี่ยงทางการค้า

 • ลูกหนี้ล้มละลาย
 • ลูกหนี้ผิดนัดชำระ                                                                                                                                                                                              

ความเสี่ยงภัยทางการเมือง

 • การประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศของประเทศผู้ซื้อ (Government Morotorium)
 • ผู้ซื้อไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตรามาชำระหนี้ ( Non-transfer risks)
 • ผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (Cancellation of import licence)
 • การเกิดสงคราม การปิวัติรัฐประหาร การจราจล (Occurence of war or revolution)

ใครจะได้รับประโยชน์ในการทำประกันภัยสิเชื่อทางการค้า : บริษัทที่มีลูกหนี้การค้าจากการขายสินค้าหรือบริการทุกประเภทให้แก่ผู้ซื้อทั้งที่อยู่ภายในประเทศ                               หรือต่างประเทศซึ่งมีลักษณะการขายดังนี้

 • การขายสินค้าที่มีเทอมการชำระเงินแบบให้สินเชื่อเครดิต (D/P,D/A,Open Account)
 • การขายสินค้าที่มีเครดิตเทอมการชำระเงินไม่เน 180 วัน
 • การขายสินค้าแก่ลูกค้าองค์กร (Business-to-Business)

เบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยคำนวณจากยอดขายสินค้าแบบให้สินเชื่อในหนึ่งปีกรมธรรม์กับอัตราเบี้ยประกันที่กำหนด ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ประเภทสินค้าหรือบริการ
 • ยอดขายที่นำมาประกันภัย
 • ประเทศผู้ซื้อ (กรณีส่งออก)
 • การกระจายความเสี่ยง
 • การบริหารความเสี่ยงของบริาท
 • สัดส่วนการเอาประกัน และความรับผิดส่วนแรก
  ***เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำซึ่งนำมาคำนวณจากยอดขายประมาณการสามารถแบ่งชำระเป็นรายไตรมาส***

สัดส่วนการเอาประกันภัย : สัดส่วยการเอาประกันภัยโดยปกติคือ 90% ซึ่งหมายถึงผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทน 90% ของมูลค่าหนี้ตามใบเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าของท่าน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน : เมื่อลูกหนี้มีการผิดนัดชำระ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อให้บริการช่วยติดตามหนี้ และลดมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และหากไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้เต็มจำนวน บริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ตามสัดส่วนของยอดหนี้ที่ค้างชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

 • 30 วัน กรณีมีสาเหตุจากผู้ซื้อล้มละลาย
 • 150 วัน กรณีมีสาเหตุอื่นๆ

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัย
เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยสามารถรองรับโครงสร้างทางธุรกิจที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัทได้อย่างเหหมาะสม บริษัทประกันจะขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน ดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่นลักษณะการประกอบธุรกิจ สินค้าหรือบริการของบริษัท
 • รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการต่อปี
 • โครงสร้างลูกค้าของบริษัท เช่น กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เทอมการชำระเงินที่ให้

พิจารณาคุ้มครองเฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ ที่มีผู้ซื้อตั้งแต่ 6 รายขึ้นไป และมียอดขายต่อปี ไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท

สนใจทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้