รถบรรทุกเกินขนาดประกันภัยคุ้มครองไหม?

974 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รถบรรทุกเกินขนาดประกันภัยคุ้มครองไหม?

 

เครดิตภาพ : The Standard

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและเอกสารแนบท้าย

ข้อยกเว้นประกันภัยไม่คุ้มครอง หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
   1. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์

   2. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์ อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

   3. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
   4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
   5. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 ข้อยกเว้นจากการใช้รถยนต์ ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
   1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

   2. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตำม

      หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

   3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 ข้อยกเว้นการใช้อื่นๆ ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

   1. กำรใช้ลากจูง หรือผลักดันรถหรือทรัพย์สินอื่นใด เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ

       หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน

   2. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ

   3. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้

       3.1 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่ำ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ
       3.2 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ำ 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือโดย
            บุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือ
       3.3 กรณีไม่ยินยอมให้เจ้ำพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้ำหน้ำที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์จนถูก
             ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่ำด้วยการจราจรทางบกและผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษา
             ถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

   4. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตำมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต   

       และ ประสาทในร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

   5. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
      >>> ข่าวอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกิน
     >>> ชมคลิปตีแผ่ปมส่วยสติกเกอร์-รถบรรทุก
      >>> เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

      >>> คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 

     สอบถามข้อมูลติดต่อเรา : 095 952 6514
     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้