ประกันภัยรถยนต์ LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้

Attribute:

Share

 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ Option 1

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย 
   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

5,750.-5,900.-
 
   การรับประกันภัย
 1.

รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน

 2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาต
 4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ Option 2

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย 
   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

6,600.-6,900.-
 
   การรับประกันภัย
 
1.
รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน
 
2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 
3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาตให้ใช้กับรถยนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง หรือติดตั้งเพิ่มเติม เช่นคอกเหล็ก ตู้แก้งบรรทุก
 
4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 
5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 
6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 
7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ Option 3

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย 
   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

7,100.-7,300.-
 
   การรับประกันภัย
 
1.
รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน
 
2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 
3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาต
 
4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 
5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 
6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 
7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้

ความคุ้มครองประเภท 5 คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ซ่อมอู่มาตราฐานสูงในเครือบริษัทฯ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1). ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000 บาท / คน
สูงสุด ไม่เกิน10,00,000 บาท / ครั้ง
2). ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก                         ไม่เกิน1,00,000 บาท / ครั้ง
            ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย. 01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
      ผู้ขับขี่50,000 บาท / คน
      ผู้โดยสาร50,000 บาท / คน
ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000 บาท / คน
 

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 3+

LMG ซุปเปอร์เซฟจัดให้ 2+

   - รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
   - ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนท้ายยานพาหนะทางบก ไม่เกิน100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายส่วนแรก--

เบี้ยประกันภัย (ภาษี+อากร)

5,750.-5,900.-
 
   การรับประกันภัย
 
1.
รถ รหัส 110 (กลุ่ม 3-5 และ 4 ประตู และรหัส 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 3 ตัน
 
2.
รถ รหัส 110 คุ้มครอง PA ME 7 คน รหัส 320 คุ้มครอง PA ME 3 คน
 
3.
ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่อนุญาต
 
4.
ทุนประกันภัยรถยนต์ ต้องไม่เกิน 100 % ของมูลตลาด ณ ขณะขอเอาประกันภัย
 
5.
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเฉพาะกรณ๊ชนกับยานพาหนะทางบก (มีคู่กรณี)
 
6.
ฟรี บริการเสริมพิเศษ Roadside Service
 
7.
เงื่อนไขตามข้อเสนอนี้ใช้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy