ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับธุรกิจโรงแรม

Attribute:

Share

 
ความคุ้มครอง
บริษัทฯ จะชดใช้ในนามผู้เอาประกันภัยสำหรับกรณีที่เกิดเป็นความรับผิดตามกฏหมาย ต่อผู้มาใช้บริการและบุคคลภายนอก
ชดใช้สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต หรือร่างกาย
ชดใช้สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ชดใช้สำหรับ ค่าใช้จ่ายจ่าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางศาล

เงื่อนไขการรับประกันภัย
สำหรับธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทเท่านั้น
มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 350 ห้อง
ตัวอาคารไม่เกิน 10 ปี
มีระบบป้องกันอัคคีภัย คือมีทางหนีไฟ สัญญาณตรวจวัดความร้อน /ควัน,สายดับเพลง และถังเคมี
ไม่มีประวัติความเสียหายใดๆเกิดขึ้น
กรมธรรม์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองอะไร ?
กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกกหมาย ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจาก
ความบกพร่องของสถานที่ประกอบการ
ความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานของพนักงาน/ลูกจ้างหรือผู้เอาประกันภัยเอง

ทำไม? ต้องมีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บรรเทาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
   ทั้งสาเหตุจาก อาคารสถานที่บกพร่อง และ/หรือ ความประมาทเลินเล่อของพนักงาน
   ทำให้ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย
กฏหมายบังคับ
 ตามประกาศกระทรวงที่ออกโดยกรมโยธาธิการ กำหนดให้ผู้ประกอบการโรงแรมทุกราย ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 
ทำไม? ต้องมีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กับบริษัท AIG
ให้วงเงินจำกัดความรับผิดสูงถึง 30 ล้านบาท
ขยายความคุ้มครองด้วย้งืนไขเพิเศษเพิ่มเติมถึง 20 ข้อ
คุ้มครองความรับผิดที่เกิดจากคำพิพากษาของศาล ทั่วโลก ยกเว้น ประเทศอเมริกา / แคนาดา
ต่อต่อเรา : 095 - 952 6514 
ขอข้อเสนอประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับธุรกิจโรงแรม / รีสอร์ท 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy