ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานแบบ Smart Care Executive

Attribute:

คุ้มครองเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 100,000 บาท

Share

 
ผลประโยชน์ผลประโยชน์สูงสุด (บาท/คน/ปี)
 
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. การรักษาในดรงพยาบาล และการผ่าตัด          
   1.1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล (ต่อวัน)
         ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก ICU (ต่อวัน)
1,500
3,000
2,000
4,000
3,000
6,000
5,000
10,000
6,000
12,000
   1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง) รวมถึง 20,000 30,000 40,000 60,000 70,000
         ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
         ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค
         การติดตามผลการรักาษาพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาล
         ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง)

ตามค่าใช้จ่ายจริง

 
  1.3. ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในดรงพยาบาล (ต่อวัน) 750 1,000 1,500 2,000 2,500
  1.4. ผู้ป่วยนอกสำหรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (ต่อครั้ง และรวมใน 1.2 กรณีต่อเนื่อง) 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000
  1.5. ค่าะรรมเนียมสัลยแพทย์ โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัด ผต่อครั้ง) 20,000 30,000 40,000 60,000 70,000
  1.6. การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (จำนวนเงินรวมสูงสุดต่อครั้ง) 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000
 จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสุงสุด เฉพาะหมวด 1 (ต่อโรค/ต่อครั้ง)* 300,000  400,000  500,000  600,000  700,000
 2.การล้างไต ในกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาดรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก (ตลอดชีพ)**
 
       
     การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000
     การรักษาดรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)*** 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000
4. การให้สิทธิพิเศษ (กรณีเสียชีวิต) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก OPD
 
ผลประโยชน์สูงสุด / ครั้ง
ผลประโยชน์สูงสุด ไม่เกิน 1 ครั้ง
 วัน และ 30 ครั้ง/ปี
OPD 800 800 800 800 800 800
OPD 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
OPD 1,500 - - 1,500 1,500 1,500
OPD 2,000 - - - 2,000 2,000
 
เงื่อนไขการรับประกัน
 
- บริษัทหรือองค์กรที่พนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  - อายุผู้เอาประกันภัยตั้ง 18- 59 ปี (พิจารณาต่ออายุถึงอายุ 65 ปี)
  - รับประกันขั้นอาชีพ 1-3 เท่านั้น
  - กรณีขยายความคุ้มครองให้กับครอบครัวพนักงาน (ใช้กับพนักงานทุกคนเท่านั้น)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy