ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

Attribute:

Share


ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์

Open Policy for Inbound - Outbound - Domestic Travel Agency


กรมธรรม์เปิดรายปี เริ่มต้น เพียง 100 คน / ปี

ให้ความคุ้มครองต่ออบุติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าภายใต้การดูแลของบริษัททัวร์

ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20 วัน

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามระเบียบบังคับของ ททท.)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (ตามระเบียบบังคับของ ททท.)

คุ้มครองสุงสุดจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 

ความคุ้มครอง / Coverage

ทุนประกันภัย / Sum Insured
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
    Personal Accident - Loss of Life, Dismemberment,
    Loss of Sight or total Permanent Disbility
1,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
   Medical Expenses Each Accident
500,000
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรสแตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม( 7.0% ) เรียบร้อยแล้ว 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy