ประกันภัยขนส่งทางทะเล

Attribute:

Share

การประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า (GenMarine)

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างทำการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง ภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นภัยธรรมชาติ ภัย

จากการเดินเรือ ภัยจากอัคคีภัย ฯลฯ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้า หากสินค้าที่ทำประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันไว้ 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเข้า (Importer)

 1. สามารถเลือกบริษัทประกันภัยที่ท่านให้ความเชื่อถือ หรือรู้จักคุ้นเคยก่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการ ตัดปัญหาเรื่อง ความล่าช้าในการจ่ายสินไหม

 2. สามารถต่อรองเงื่อนไขความคุ้มครองในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าหรือทัดเทียมกัน

 3. ลดภาษีนำเข้า (กรมศุลกากรได้กำหนดการคิดภาษีจากราคา(C.I.F)
 

4. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ส่งออก (Exporter)

  1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของท่านที่อยู่ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการบริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของท่านในอนาคต
 

2. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

สินค้าที่ทำประกันภัยได้ 

คือ สินค้าทุกชนิดที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสีย (Insurable Interest) ในการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้านั้น เช่น เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค
  

วัตถุดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ 

การกำหนดทุนประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยและบริษัทฯ จะพิจารณาตกลงเรื่องทุนประกันในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย หรือก่อนการขนส่ง โดยกำหนดทุนประกันภัยพื้นฐาน ดังนี้

 
   สำหรับสินค้าส่งออก กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา CIF
 
   สำหรับสินค้านำเข้า กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา C&F และ 115% ของราคา FOB
ตารางแสดงความคุ้มครอง
ความคุ้มครองInstitute Cargo
การสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากABC
อัคคีภัยภัยระเบิดYYY
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกันYYY
ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำหรือตกรางYYY
การขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัยYYY
การเสียสละในความเสียหายร่วมกัน (GA)YYY
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัยYYY
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายYYY
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่าYY 
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเลYY 
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนYY 
สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)YY 
เปียกน้ำฝน Y  
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นY  
การปล้นโดยโจรสลัดY  
ถูกลักขโมยY  
อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตกหัก ฉีก ขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลาย ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งY  
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy