ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ

Attribute:

Share

ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...
เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )
เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )
เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )
เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

  ระยะเวลาเอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี


  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี


  รับประกันภัย:อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี


  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท

 

 ตวามคุ้มครอง

 กรณีเสียชีวิต ในระหว่างกรมธรรม์มีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์


 กรณีมีชีวิตอยู่ หากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

กรมธรรม์ประกันภัยแบบ ACE Life Protector 90/20

 

กรมธรรม์ประกันภัยแบบ ACE Supreme Life Protector

 

กรมธรรม์ประกันภัยแบบ 24 ทีเอ็กซ์

 กรมธรรม์ประกันภัยแบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปั นผล)
 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy