ประกันภัยคอนโด AIG My Condo my Choice

Attribute:

12 ความคุ้มครองหลัก   4 ความคุ้มครองเสริม ฟรี 7 ความคุ้มครอง

Share

แผนความคุ้มครอง Chartis My Condo My choice

แผนประกันภัยสำหรับอาคารคอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ภายในอาคาร เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ไม่รวมตัวอาคาร)

 
 ความคุ้มครอง แผนตัวอย่าง 1 แผนตัวอย่าง 2 แผนตัวอย่าง 3 แผนตัวอย่าง 4
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดจากก๊าชหุงต้ม
ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยาพาหนะ ลมพายุ
ควัน แผ่นดินไหว
 300,000500,000 500,000 800,000 
เครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร  50,00050,000  50,00050,000 
โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  50,000 100,000 100,000 100,000
การโจรกรรมอัญมณี เครื่องประดับและนาฬิกา  - -200,000
10,000 บาท/ชิ้น
200,000
10,000 บาท/ชิ้น 
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)  1,144.90 1907.81 2982.09 3320.21
 
12 ความคุ้มครองหลัก
 
มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับทรัพย์สินของคุณ
 1. ไฟไหม้ 2. ฟ้าผ่า 3. ระเบิด
 4. แผ่นดินไหว 5. ลมพายุ 6. ควัน
 7. ภัยเนื่องน้ำ 8. ภัยจากยวดยานพาหนะ 9. ภัยจากอากาศยาน
10.โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ11.ชิงทรัพย์12.ปล้นทรัพย์
   
4 ความคุ้มครองเสริม
 
 เสริมความมั่นใจด้วย 4 แผน ที่คุณสามารถเลือกได้

 1. การสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา และจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะภายในสถานที่เอาประกันภัย*
 2. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องไฟฟ้าลัดวงจร) 
 3. การประกันภัยกระจก 
 4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
     4.1 ความรับผิดส่วนบุคคล
     4.2 ค่ารักษาพยาบาลแก่บุคคลภายนอก
     4.3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
     4.4 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
     4.5 การประกันค่าทดแทนแรงงาน
 
 
หมายเหตุ : ความคุ้มครองเครื่องประดับ (บนร่างกาย) อัญมณีและนาฬิกาที่มีใบรับรองหรือใบรับประกันจากผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย
 
ฟรี 7 ความคุ้มครองเสริม
สำหรับทุกแผนที่คุณเลือก

1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากภัยคุ้มครองหลัก และอยู่ในสภาพไม่สามารถอยู่อาศัยได้
    ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
2. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินไม่เกิน 10 % ของทุนหลัก
3. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงไม่เกิน 10 % ของทุนหลัก
4. ขยายความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์ ที่เกิดจากความพยายามของผู้เอาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายของ
    ทรัพย์สินที่มีสาเหตุจาก ไฟไหม้เท่านั้น จำกัดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์
5. ค่าวิชาชีพ (ค่าสถาปนิก ค่าวิศวกรที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยที่ได้
    รับความเสียหายตามความคุ้มครองหลัก) ไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัยหลัก
6. ค่าซ่อมประตู หน้าต่างที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม ไม่เกิน 10 % ของทุนโจรกรรม
7. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลเพิ่มเติม
    7.1 สำหรับผู้เอาประกันภัย คุ้มครองไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัยโจรกรรม
          สำหรับความเสียหายจากการโจรกรรมทรัพย์สินดังต่อไปนี้
          โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า กล้องถ่ายรูป กล้องดิจิตอล และกล้องวีดิโอ*
    7.2 สำหรับลูกจ้างประจำที่อาศัยในอาคารของผู้เอาประกันภัยคุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน และ 50,000 บา  ต่อครั้ง
          ยกเว้น เงิน ทอง อัญมณี และเครื่องประดับต่างๆ
 

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกพันบริษัท
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy