ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพและการบริหารของสถาบันการศึกษา

Attribute:

Shareความคุ้มครอง 
ผู้รับประกันภัยจะชดเชยความสูญเสียของผู้เอาประกันภัย (สถาบันการศึกษา และ ลูกจ้างของสถาบัน)
ซึ่งเกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรก (First Claim Made) ในระหว่างระยะเวลาของ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดี สำหรับข้อกล่าวหา หรือความผิดพลาด
ที่กรมธรรม์คุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล
ภายนอกซึ่งรวมถึงนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของผู้เอาประกันภัย โดยที่ความผิดพลาด
นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลย้อนหลัง (Retroactive Date) และ
ได้แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรต่อผู้รับประกันภัยภายในระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์

ความรับผิดตามกฎหมายที่คุ้มครองประกอบไปด้วย
1.      ความรับผิดทางวิชาชีพ
2.      ความรับผิดในการบริหารงาน
3.      ความรับผิดในการจ้างงาน

การขยายความคุ้มครอง   
 
·      ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของสถาบันการศึกษาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
·       ให้ความคุ้มครองในกรณีความรับผิดที่สืบเนื่องมาจากการหมิ่นประมาท หรือการล่วงละเมิด
ทางวาจา โดยมิได้มีเจตนาของผู้เอาประกันภัย
·       ให้ความคุ้มครองแก่สถาบันการศึกษาสำหรับความเสียหายของนักเรียนและผู้ปกครองเนื่อง
จากความผิดพลาดในการบริการสอนส่วนบุคคล หรือ การทุจริตของลูกจ้างของสถาบันการศึกษา
·       ชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฏหมายให้สถาบันการศึกษา เนื่องจากเกิดข้อกล่าวหากรณีความผิดพลาด
ในการควบคุมดูแล เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือการลงโทษทางวินัยที่รุนแรง โดยที่พิสูจน์
ทางกฏหมายได้ว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริง
·       ค่าใช้จ่ายในในการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อลดบรรเทาสถานการณ์ที่ทำลายชื่อเสียง

ข้อยกเว้น
 
1.  การบาดเจ็บทางร่างกาย ความเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต
2.  กิจการเพื่อผลกำไร ผลประโยชน์หรือรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การกระทำทุจริต
    ความตั้งใจกระทำผิดกฎหมาย
3.  ความรับผิดตามสัญญาหรือการรับประกันหรือการรับรอง
4. ความเสียหายจากสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นเครื่องมือการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า
5. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของผู้เอาประกันภัย
6. ความเสียหายจากการดำเนินการของผู้เอาประกันภัยในนามของบริษัทย่อยหรือบริษัทใน
    เครือของผู้เอาประกันภัย 
7. การล่วงละเมิดสิทธิบัตร (Patent) หรือเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความลับทางการค้า (Trade Secret)
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ (Pollution)
9. ความผิดพลาดที่ผู้เอาประกันภัยรู้ หรือควรจะได้รู้ก่อนวันเริ่มต้นของความคุ้มครองของกรมธรรม์
    หรือที่ได้แจ้งไว้แล้วก่อนวันเริ่มต้นของความคุ้มครองของกรมธรรม์ หรือเป็นการฟ้องร้องต่อเนื่อง
    จากคดีเก่า หรือคดีที่กำลังดำเนินอยู่
         10.การทุจริต ฉ้อฉล ความรับผิดทางอาญา การมุ่งร้าย หรือการละเว้นกระทำการใดๆโดยเจตนา 
  ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เป็นลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
         11.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการค้าหรือภาระจากการค้ำประกัน
    ของผู้เอาประกันภัย
         12.ความเสียหายที่เรียกร้องในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือประเทศภายใต้อาณานิคม
      เว้นแต่จะขยายความคุ้มครอ

ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพ เรารับประกันวิชิชาชีพไหนบ้าง?
  •  ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพครู
  • ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพฝึกอบรม
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสำนักงานบัญชี
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสำนักงานทนายความ
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพวิศวกรรม์
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพบริษัทร์
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพผู้บริหาร
  • ประกันภัยควว่มรับผิดต่อวิชาชีพสปา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy