ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร

Attribute:

Share

คุ้มครอง กรรมการและผู้บริหารสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการบริการจัดการ (Managerial Liability)โดยประมาท / ไม่เจตนา ไม่ว่าได้กระทำขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหา
ผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ (ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง)
1.กรรมการและผู้บริหาร
2.กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
3.กรรมการซึ่งเกษียณอายุ หรือลาออก
4.คู่สมรส / ทายาทของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองสำหรับกรรมการ / ผู้บริหาร
สำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจาก

 
1.ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ
2.ความรับผิดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล
3.ความผิดพลาดในการจ้างงาน
คุ้มครององค์ / บริษัท
1.ความเสียหายทางการเงิน / ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีซึ่งได้ทำการชดใช้ให้กรรมการ / ผู้บริหาร
2.ความผิดพลาดเกี่ยวกับการจ้างงาน
3.ความเสียหายอันเนื่องมาจากคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์

ข้อขยายความคุ้มครอง ( Extention)

1.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกรณีการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานรัฐ
2.วงเงินในการจัดหาประกันอิสระภาพ
3.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในกรณีฉุกเฉิน
4.ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาพลักษณ์ต่อสาธารณะชน

ต้องการข้อเสนอ คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบคำขอ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy