ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : ประกันเดินทาง

Share

 

ใบคำขอประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศ (รายปี )
สำหรับบุคคลทั่วไปหรือพนักงานที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ขอวีซ่า โดยมีการเดินทางเป็นประจำทั้งการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ เช่น มัคคุเทศก์ หรือ นักธุรกิจ เป็นต้น
ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 120 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี
คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
เริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึง
 ประเทศไทยหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุระหว่าง 15 – 75 ปี
ไม่ต้องแจ้งขอรับความคุ้มครองก่อนการเดินทางในแต่ละครั้ง
  
จุดเด่นของแผนประกันภัย 
คุ้มครองไข้หวัดนก
คุ้มครองโรคซาร์
 
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
การให้บริการทั่วไป
ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์
(662) 649 1346
 
หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก
 
 
ความคุ้มครองผลประโยชน์ - บาท
Plan APlan BPlan C
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA65,000,0004,000,0001,500,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA15,000,0003,000,0002,000,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2250,000150,00070,000
4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11250,000150,00070,000
5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA1225,00015,0007,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28500300200
7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8จ่ายตามจริง4,000,0002,000,000
8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA274,000,0003,000,0001,000,000
9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA1960004000-
12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA2060,00040,00030,000
13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA2125,00025,00010,000
14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA2330,00020,000-
15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA2435,00025,0002,500
16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA2515,00010,0005,000
17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA3235,00025,0002,500
18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA2920,00010,000-
19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA3025,00020,00015,000

หมายเหตุ:

  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม
ตารางเบี้ยประกันภัย 
เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี 
(สูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง)
Plan APlan BPlan C
8,7766,2233,837

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว
 


Powered by MakeWebEasy.com