ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

รายละเอียดสินค้า

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยกอล์ฟ และ ประกันภัย Hole inOn

กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ให้ความคุ้มครอง ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อตกลงคุ้มครอง

ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1 ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ของบุคคลภายนอก

1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

 

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

คุ้มครองในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้         

2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา    

2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร     

2.4 ทุพพลภาพชั่วคราว       

2.5 การรักษาพยาบาล        


ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้

• ในขณะสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือ

• ในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว


ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”

4.1 การแข่งขันเป็นทางการ มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน

4.2 การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขัน มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรอง โดยผู้จัดการสนาม

ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้.

1.       สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ
       การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึง 
ขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

2.       ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น

3.       การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ

 
ส่วนที่ ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
  1.1 บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 500,000 บาท /คน/ครั้ง
  1.2 สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน 500,000 บาท /คน/ครั้ง
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย  
  2.1 การเสียชีวิต        200,000 บาท
  2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา    200,000 บาท
  2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร      200,000 บาท
  2.4 ทุพพลภาพชั่วคราว  ไม่เกิน 25 สัปดาห์ 1,000 บาท /สัปดาห์
  2.5 การรักษาพยาบาล        20,000 บาท
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 20,000 บาท
4. รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”  
  การแข่งขันเป็นทางการ 15,000 บาท ครั้ง/ปี
  การแข่งขันทั่วไปนอกเหนือจากข้อ 4.1 10,000 บาท ครั้ง/ปี


 

 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com