ประกันชีวิต เอช แอนนิวตี้ เรดดี้

เบี้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท

หมวดหมู่ : ประกันชีวิต

รายละเอียดสินค้า

ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
 
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...
เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )
เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )
เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )
เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )
 
แผนประกันชีวิต เอช แอนนิวตี้ เรดดี้ ( ACE Annuity Ready)
 
ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบรอบกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบ AR55 สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
แบบ AR60 สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
.ผลประโยชน์บำนาญ
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
... หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทฯจะจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 16 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
... หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทฯจะจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 16 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ก่อนบำนาญ)
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
... หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างวันเริ่มสัญญาประกันภัยก่อนถึงครบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์
เท่ากับ 105 % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
   
...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
..
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างวันเริ่มสัญญาประกันภัยก่อนถึงครบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์
​เท่ากับ 105 % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
 
เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
...อายุที่รับประกันภัย
.... 20 - 50 ปี (สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี
  20 - 55 ปี (สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
 
จำนวนเงินเอาประกันภัย
.... ขั้นต่ำ 100000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
  สูงสุด 30000000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
 
เบี้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท
 
 

 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com