ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ Inbound-Outbound-Domestic Travel

เริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท คุ้มครองท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง

Share

หมวดหมู่ :

Share

 
ตารางประกันอุบัติเหตุการเดินทาง แผน A
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

700,000

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

เบี้ยประกันภัยต่อวัน

10

14

20

25

31

42

59


ตารางประกันอุบัติเหตุการเดินทาง แผน B
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

700,000

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เบี้ยประกันภัยต่อวัน

13

17

23

28

34

45

62


คุณลักษณะและเงื่อนไข

กลุ่มผู้เอาประกัน

 
 • ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  หมายถึง 
 •  การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ
 • หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (เทศบาล , อบต. , อบจ.)  หรือ  โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน  รวมทั้งหน่วยงาน
 • อื่นๆ  เช่น  สหกรณ์ครู  สหกรณ์ออมทรัพย์  ชมรมและสมาคมต่างๆ เป็นต้น  โดยมีการเดินทางไปอบรม  สัมมนา 
 • ท่องเที่ยว  ออกงานแสดงสินค้า  การทอดผ้าป่า  การทอดกฐิน  งานบวช  งานแต่งงาน หรือทำกิจกรรมอย่าง
 • ใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอน  เป็นต้น
ความคุ้มครอง
 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด  24  ชั่วโมง  ในระหว่างการเดินทาง
 • เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ทุพพลภาพถาวร , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
เงื่อนไขการรับปะกัน
 • อายุระหว่าง  1 – 85  ปี  เท่านั้น
 • อายุระหว่าง  71 – 85  ปี  สามารถซื้อทุนประกันสูงสุดไม่เกิน  500,000  บาท
 • เบี้ยประกันขั้นต่ำ  ต่อ  1  กรมธรรม์  260  บาท
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน  180  วัน / เที่ยว
 
ใบสมัครประกันเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ/ AIG Application Inbound Out bound
 
 
Powered by MakeWebEasy.com