ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก PA Smile Protect

Attribute:

Share

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน - 22 ปี
 
 • ผู้อุปกระหมายถึงบิดา มารดา หรือผู้ที่ส่งเสียเลี้ยงดู และ มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ และได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์
 
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2

1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อบ.2)
 
  1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย) สูงสุดไม่เกิน
100,000200,000
   
  1.2 อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน
50,000100,000

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน
10,00020,000

3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน (เพิ่มเติมจากข้อ. 2)
20,00040,000

4. เงินชดเชยระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน
500500

5. ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
5,00010,000

6. เงินชดเชยค่าเล่าเรียนสำหรับผู้เอาประกันภัย กรณีผู้อุปการะเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุุ

100,000

200,000

เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท)

1,320

2,300
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy