ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทง

Attribute:

Share

ประกันอบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  ( Safety Travel Insurance )
  ความคุ้มครอง
   ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกระหว่างการเดินทาง
 
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 1 - 85 ปีเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 71 - 85 ปี สามารถซื้อทุนประกันสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่เกิน 50 ]hko[km
  เบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยสุทธิขั้นต่ำ 240 บาท (ไม่รวมภาษี และอากร)
 
  แผนของผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

แผน 8

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 800,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาล
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 70,000 80,000 100,000
เบี้ยประกันสำหรับเดินทาง 1-2 วัน 10 21 34 45 57 81 92 116
เบี้ยประกันสำหรับเดินทาง 1-3 วัน 16 33 50 67 83 117 135 168
เบี้ยประกันสำหรับเดินทาง 1-7 วัน 32 65 98 131 164 230 263 329
เบี้ยประกันสำหรับเดินทาง 1-15 วัน 50 101 151 202 252 354 405 506
เบี้ยประกันสำหรับเดินทาง 1-30 วัน 96 194 292 390 488 684 782 978
 
 หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม และอากร
              
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy