ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับวัยทำงาน PA Smart Protect

Attribute:

Share


 เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
    
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 22 - 55 ปี
 
    
• สำหรับผู้เอาประกันภัยรามเดิมสามารถต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 
รับประกันภัยขั้น อาชีพ 1 , 2 และ 3 

   •  ขั้นอาชีพที่ 1,2 เจ้าของกิจการ พนักงานประจำสำนักงาน ครู นักเรียน ผู้พิพากษา อัยการ และขั้นอาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย
 
   • ขั้นอาชีพที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือ หรือขบวนการผลิต หรือบริการ ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ ช่างทอง ช่างทำรองเท้าเป็นต้น 
 
ผลประโยชน์และความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1แผน 2 แผน 3แผน 4

1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง  (อบ.2)
    1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย) สูงสุดไม่เกิน100,000100,000200,000500,000
    1.2 อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน50,00050,000100,000200,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน
10,00010,00020,00030,000
3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน (เพิ่มเติมจากข้อ. 2)10,00010,00020,00030,000
4. เงินชดเชยระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365)
ไม่คุ้มครอง5001,0001,500
5. ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ10,00010,00010,00010,000
6. เงินชดเชยรายได้แก่ครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
ไม่คุ้มครอง50,000100,000200,000
7.เงินชดเชยค้างชำระหนี้ตามกฏหมาย กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกินไม่คุ้มครอง50,000100,000200,000
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี 9101,3702,3804,140

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy