ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ (Travel Guard Domestic )

Attribute:

Share

รายละเอียดความคุ้มครอง พร้อมใบสมัคร

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ (Travel Guard Domestic )
ประกันเดินทางแผนนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ

หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล , อบต. , อบจ.) หรือ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งหน่วย

งานอื่นๆ เช่น สหกรณ์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมและสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยมีการเดินทางไปอบรม สัมมนา ท่องเที่ยว ออกงานแสดงสินค้า การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน งานบวช งานแต่งงาน หรือทำ

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอน เป็นต้น


ความคุ้มครอง 
 
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ทุพพลภาพถาวร , ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ , การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
 
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุระหว่าง 1 – 85 ปี เท่านั้น
อายุระหว่าง 71 – 85 ปี สามารถซื้อทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
เบี้ยประกันขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 260 บาท
ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน / เที่ยว
ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันเดินทาง

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชย –  บาท
แผน Aแผน A1แผน A2แผน A3แผน A4แผน A5แผน A6แผน A7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ100,000200,000300,000400,000500,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
เบี้ยประกันภัย / วัน10142025314259
แผน Bแผน B1แผน B2แผน B3แผน B4แผน B5แผน B6แผน B7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ100,000200,000300,000400,000500,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000
เบี้ยประกันภัย / วัน13172328344562

หมายเหตุ : เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และ อากร (0.4%).
 

รวมแผนประกันเดินทางในประเทศที่น่าสนใจ

 บมจ.เมืองไทยประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.อาคเนย์ประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.นวกิจประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.ชับบ์ สามัคคีประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยบคำขอเอาประกันภัย
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้