ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แอลเอ็มจี อีลิทพลัส

3970 Views  | 

LMG_ELite_Plus

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ - แผน แอลเอ็มจีแฮปปี้เฮลท์  

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 18-65 ปีบริบูรณ์
2. บริษัทสามารถพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ต่อเนื่องไม่เกินอายุ 70 ปี
3. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีต่ออายุได้ตามความจำเป็น
4. เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับกรมธรรม์ปีแรกเท่านั้น
5. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิคงแผนประกันที่เลือกครั้งแรกสำหรับปีต่ออายุจนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์
6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
    6.1 ผู้เอาประกันภัยมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
    6.2 เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันหรือประวัติการเรียกร้องสินไหม/ค่าเสียหายต่อบริษัทของ
    ปีกรมธรรม์ก่อนหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
    6.3 เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย ขึ้นกับการพิจารณาของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ        ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
7. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
8. กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติประกันภัย
9. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
10. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4 %
11. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2562
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy