ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ

3737 Views  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม)
Travel-Domestic

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย : ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล - กลุ่ม) สำหรับลูกค้าทั่วไป
ระยะเวลาคุ้มครอง    : 1 - 180 วัน
 

แผนมาตรฐาน (Silver Plan)

ข้อ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

ระยะเวลา
( วัน )

แผนมาตรฐาน ( Silver Plan )
ทุนประกันภัย ( บาท )

50,000

100,000

150,000

200,000

1 วัน591418
3 วัน9182736
5 วัน13253850
7 วัน14274154
10 วัน16324864
14 วัน19385776
17 วัน22436586
21 วัน255075100
24 วัน275481108
27 วัน305989118
31 วัน336598130
45 วัน4079119158
60 วัน4692138184
90 วัน57113170226
120 วัน67133200266
150 วัน77153230306
180 วัน87173260346
 
*ค่าเบี้ยประกันภัย/คน ยังไม่รวมอากรสแตมป์ 0.4%
 

แผนขายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ( Gold Plan )

ข้อ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่าง
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ( 10% ของทุนประกันภัย )

ระยะเวลา
( วัน )

แผนขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ( Gold Plan )
ทุนประกันภัย ( บาท )

50,000

100,000

150,000

200,000

1 วัน9142127
3 วัน16273952
5 วัน22375371
7 วัน24415978
10 วัน27476790
14 วัน335882110
17 วัน376492122
21 วัน4274105141
24 วัน4681115154
27 วัน5188126168
31 วัน5798140187
45 วัน68118168225
60 วัน79139197264
90 วัน97169240322
120 วัน114199283379
150 วัน131230327437
180 วัน148260369494
 
*ค่าเบี้ยประกันภัย/คน ยังไม่รวมอากรสแตมป์ 0.4%
 

คุณสมบัติผู้สมัคร / เงื่อนไขการรับประกัน

1. อายุ 7 - 60 ปี (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
 
2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

    โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ/ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น
 
3. กรณีชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาติทำงานตามกฏหมาย
 
4. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ (ไม่รวมอากรสแตมป์) สำหรับการออกกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อกรมธรรม์
 
5. สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 
6. ระยะเวลาเอาประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้งของผู้ใหญ่ได้รับความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

    ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
 
    6.1 กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออก

         จากที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางนั้น และ ดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย

         หรือวันที่และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 
    6.2 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ( Inbound ) ความคุ้มครองให้เริ่มตั้งแต่

          ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางถึงประเทศไทย หรือตามวันเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และดำเนินต่อเนื่องไป

          จนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย หรือวันที่และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้า

          ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 

เอกสารการสมัคร

1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 
2. รายบุคคล : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รายกลุ่ม : แนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล-วันเดือนปีเกิด-หมายเลขบัตรประชาชน)
 
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit) ควบคู่กับสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 

ข้อยกเว้นโดยสังเขป

   การกระทำขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุยาเสพติด การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

การแท้งลูก  การรักษาฟัน(เว้นแต่เกิดการอุบัติเหตุ) ปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูก/กระดูกสันหลังเคลื่อน/เสื่อม ขณะแข่งรถ

แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้น-ลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน

หรือเครื่องร่อน การเล่นบันจี้จั้มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรม สงคราม การจราจล

การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร ขณะก่ออาชญากรรม ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสามัคร
 

ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย

- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV


- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ


- ประกันภัย Driver Safe


- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound


- ประกันภัยรถยนต์


- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite


- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ


- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)


- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus


- ประกันภัยรถยนต์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy