ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคเทศก์

4261 Views  | 

ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคเทศก์

Travel Open Policy for Inbound-Outbound-Domestic Travel Agency


ข้อตกลงความคุ้มครอง
Coverage
ทัวร์ทั่วไป
General Tour
ทัวร์ เสี่ยงภัย
Adventure Tour
ทัวร์ดำน้ำลึก 
Scuba Diving
แผน 1
​Plan 1
แผน 2
​Plan 2
แผน 3
​Plan 3
1. การสูญเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา (ผลประโยชน์ตามสัดส่วน)
    หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ
   Loss of Life, Dismemberment ,Loss of sight
   or total Permarnent disability (P.A.1)
1,000,0001,000,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง /Medical Expenses Per Accident500,000500,0000500,000
3.วงเงินจำกัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง / Aggrigate Limit Per Accident10,000,000 บาท / Bath
4.ระยะเวลาคุ้มครอง / Period of coverageตามระยะเวลาที่แจ้งมา (จำกัดการเดินทางสุงสุดไม่เกิน 7 วัน)
As Per Attached (Maximum Limit 7 days Per Trip)
5.ข้อจำกัดอายุ /Age Restrictionsคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 1-70 ปี 
อายุ 1-15 ปี คุ้มครอง 50 % ของผลประโยชน์
1-70 Years insured betaween the ages 1-15 years
will be covered 50% of the benifit
จำนวนนักท่องเที่ยว / Number of tourist เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อทริป (รวมภาษีอากร)
Premium per Person per Trip (Included Stamp &Tax)
500 - 1500 6080220
1501 - 30005775210
3001 - 50005070200
5001 - 100004565180
10000 คนขึ้นไป / and above3860160
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy