ประกันภัยรถยนต์โดยสารสองแถวรับแจ้ง

7729 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์โดยสารสองแถวรับแจ้ง

 
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 
รถยนต์โดยสารสองแถวรับจ้าง
รหัสรถ 230 ขนาด 15 ที่นั่ง และ 30 ที่นั่ง

3

เงื่อนไขความคุ้มครอง และ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย300,000 บาท / คน
      เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.10,000,000 บาท / ครั้ง
  2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน200,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ
     ร.ย.01 อุบัติเหตุส่วนบุคคล-   บาท / คน
     ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล-   บาท / คน
     ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท / ครั้ง
 

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

รหัสรถ

ขนาดรถ (จำนวนที่นั่ง)

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยประกันภัยรวม

พ.ร.บ.

เบี้ยรวม พ.ร.บ.

230สองแถวรับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 15 ที่นั่ง7,210.007,745.732,493.1010,238.83
230สองแถวรับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 30 ที่นั่ง8,984.009,651.407,155.0916,806.49
 
หมายเหตุ :
  กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป ให้ส่วนลดกลุ่ม 10 %
  
เอกสารประกอบการแจ้งทำประกันภัย
สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม
สำเนาทะเบียนรถ
 

 
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (110) อายุรถไม่เกิน 10 ปี
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (110) อายุรถตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ดีดี 3,000
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ปิคอัพ (320) อายุรถตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ดีดี 3,000
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน  (320) ซ่อมอู่อายุรถไม่เกิน 7 ปี ปิคอัพจัดให้
ประกันภัยรถปิคอัพ ประเภท 3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
ประกันภัยรถปิคอัพ ประเภท 2 ประเภท 3  รหัสรถ 320 น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 3 ตัน
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 ประเภท 3  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  (รหัสรถ110 )
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท Plus รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110 กลุ่ม 3,4,5)
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท Plus รถยนต์ปิคอัพ  นำ้หนักไม่เกิน 3 ตัน (รหัสรถ 320)
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy