คิวบีอี โฮม ซีเคียวร์

5494 Views  | 

คิวบีอี โฮม ซีเคียวร์

คิงไว โฮม ซีเคียวร์   โทร : 095 952 6514
  Line ID : Makeinsuranceeasy
 
ความคุ้มครอง คิวโฮม ซิลเวอร์
ทุน 1 - 30 ล้าน บาท
คิวโฮม โกลด์
​ทุน 5- 50 ล้าน บาท
คิวโฮม แพลทตินั่ม
​ทุน 5 - 50 ล้าน บาท
1. สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน ไฟไหม้ และความเสียหายอื่นๆ คุ้มครองความเสียหายทุกชนิด คุ้มครองความเสียหายทุกชนิด
2.ทรัพย์สินส่วนตัว ไม่อยู่ในความคุ้มครอง ไม่จำกัดวงเงิน /ความคุ้มครองทั่วโลก
( ไม่รวมทรัพย์สินมีค่า)
ไม่จำกัดวงเงิน /ความคุ้มครองทั่วโลก
ความรับผิดส่วนแรก 100000 บาท / ครั้ง สำหรับภัยจากโจรกรรม (จร.2)
3.ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี 5,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี 10,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี
4.ค่าทดแทนแรงงานต่อลูกจ้างในครัวเรือน 500,000 / คน / ปี 500,000 / คน / ปี 1,000,000 / คน / ปี
5.อุบัติเหตุส่วนบุคคลครอบคลุมทั่วโลก 100,000 บาท
สำหรับผู้เอาประกันภัย
200,000 บาท 
สำหรับผู้เอาประกันภัย
500,000 บาท 
สำหรับผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า  100,000 บาท / ครั้ง และ /ปี
1,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี
( ความรับผิดส่วนแรก 25,000 / ครั้ง)
คุ้มครองเหมือนข้อ 1
สิ่งปลูสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน
2,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี
( ความรับผิดส่วนแรก 25,000 / ครั้ง)
คุ้มครองเหมือนข้อ 1
สิ่งปลูสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน
 
ค่าที่พักชั่วคราว 2,500 / วัน
ระยะเวลาชดเชยไม่เกิน 90 วัน
5,000 / วัน
ระยะเวลาชดเชยไม่เกิน 90 วัน
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
   * โบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ
   * เงิน ในกรณีที่ไม่ได้เอาประกันภัยไว้ต่างหาก
   * เอกสารต้นแบับ สำเนาเอกสาร

15,000 บาท ต่อครั้ง
10,000 บาท ต่อครั้ง
5,000 บาท ต่อครั้ง

15,000 บาท ต่อ ครั้ง
10,000 บาท ต่อ ครั้ง
5,000 บาท ต่อ ครั้ง

ตามรายละเอียดทรัพย์สินที่แจ้ง
10,000 บาท ต่อ ครั้ง
5,000 บาท ต่อ ครั้ง
การโจรกรรม (จร.2) ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อชิ้น
ไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครอง
ความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท ต่อครั้ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระจกเนื่องจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี 2,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตย์เลี้ยง สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี 5,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
การเข้าระงับเหตุของบริษัทรักษาความปลอดภัย
เมื่อเกิดเหตุโจรกรรม
ไม่อยู่ในความคุ้มครอง สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
ทรัพย์สินของผู้มาเยือน ไม่อยู่ในความคุ้มครอง สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
ฟรี .สำหรับประกันภัย โฮมซีเคียวร์ เราขอมอบความคุ้มครองพิเศษดังนี้
     - ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน หรือขนย้าย ทำลายซากทรัพย์                
      - ค่าใช้จ่ายการดับเพลิง
      - ค่าวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร
อัตราเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครองเพิ่มเติม คิวโฮม ซิลเวอร์ คิวโฮม โกลด์ คิวโฮม แพลทตินั่ม
สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน ขั้นต่ำ 3905.50 บาท
(ทุนส่วนเเเเเกิน 1 ล้าน
เพิ่ม 121 / 100000 บาท)
ขั้นต่ำ 10,098.66 บาท
(ทุนส่วนเเเเเกิน 5 ล้าน
​ เพิ่ม 155 / 100000 บาท)
ขั้นต่ำ 10,742.80 บาท
​(ทุนส่วนเเเเเกิน 5 ล้าน
​ เพิ่ม 155 / 100000 บาท)
ทรัพย์สินส่วนตัว ไม่คุ้มครอง 1.5 % ของราคาอุปกรณ์
หรือ
สิ่งของที่พกพาได้
* 1.5 % ของราคาอุปกรณ์
       หรือสิ่งของที่พกพาได้
* 2 % ของราคาอุปกรณ์
      หรือสิ่งของที่พกพาได้
อุบัติเหตุส่วนบุคคล* 100 บาท / การซื้อเพิ่มต่อคน
(คุ้มครองไม่เกิน 4 คน
รวมถึงผู้เอาประกัน)
200 บาท / การซื้อเพิ่มต่อคน
(คุ้มครองไม่เกิน 4 คน 
รวมถึงผู้เอาประกัน)
500 บาท / การซื้อเพิ่มต่อคน
(คุ้มครองไม่เกิน 4 คน 
รวมถึงผู้เอาประกัน)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy