ประกันภัยทางวิศวกรรม

5159 Views  | 

ประกันภัยทางวิศวกรรม

การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับตัวงานรับเหมาตามสัญญา เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือคนงานของผู้รับเหมา การถูกโจรกรรม และคุ้มครองรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาท เลินเล่อ ของผู้รับเหมาหรือคนงานที่เกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน

เหมาะสำหรับ : เจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

ให้ความคุ้มครองหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันอันเนื่อง จากการระเบิดและการยุบแฟบ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย) รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหาย
ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดย ฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งและผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ 
ในสถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันเนื่องมาจาก การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจาก
โรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้งด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกซ์
การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

เหมาะสำหรับ : เจ้าของเครื่องจักร หรือเจ้าของโรงงานที่มีเครื่องจักรในการดำเนินการผลิต

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy