ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าชธรรมชาติ NGV

397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าชธรรมชาติ NGV


ความสูญเสีย หรือความเสียหายตามข้อตกลงข้อ 1,2และ3(จำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะธุรกิจ)บาทต่อครั้ง


ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ

การประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

1. สถานที่เก็บก๊าซธรรมชาติ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

2. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000,000 บาท

    ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด (จะแจ้งให่้ทราบภายหลัง)

ระเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี

ความคุ้มครอง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันมีความรับผิดตามกฏหมายต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัย

หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบ

คุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้

เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับความเสียหาย

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินจากอัคคีภัย หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันแต่ไม่หมายรวมถึง ผู้เอาประกันหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง

หรือทางอ้อมของผู้เอาประกันภัย หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันในระหว่างการว่าจ้าง หรือ บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกัน

ภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือฝึกงาน

ข้อยกเว้นสำคัญ

   - ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจการอันซึ่งไม่ใช่กิจการควบคุมประเภทที่ 3

     ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน

  - ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ขณะที่ผู้เอาประกันทำการก่อสร้างต่อเติม รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ

  - ข้อยกเว้นภัยสงคราม และก่อการร้าย

   - Seepage and Pollution Exclution Clause

 ลักษประเภทกิจการและเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

  1.สถานที่บรรจุก๊าชธรรมชาติ                                             เบี้ยประกันภัย  3,572.73.- / ปี

  2.สถานีบริการก๊าชธรรมชาติ                                             เบี้ยประกันภัย 7,144.39.- / ปี

       ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
       095 - 952 6514
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 น้ามันกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ
1.ถังขนส่งน้ำมัน10.ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว19.ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
2.คลังน้ำมัน11.คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว20.คลังก๊าซธรรมชาติ
3.สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม12.สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ21.สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
4.สถานีบริการน้ามันประเภท ก13.สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ22.สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
5.สถานีบริการน้ามันประเภท ข14.สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว23.ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
6.สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง15.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
7.สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง16.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่สอง
8.สถานีบริการน้ามันประเภท ฉ17.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
9.ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ18.ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6 ประเภท

 1. ประเภท ก

      ได้แก่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ

      กำหนดและเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)

2.ประเภท ข

     ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดและเก็บน้ำมัน

    เชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)

3.ประเภท ค มี 2 ลักษณะดังนี้

    3.1 ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมัน

    เชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกันไม่เกิน 2 ถัง อีกด้วยก็ได้ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)

   3.2 ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บ

    น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณไม่เกิน 5,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน อีกด้วยก็ได้ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)

    การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น

 4. ประเภท ง

   ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)

   การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง ให้เก็บ ได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง

5.ประเภท จ มี 2 ลักษณะ ดังนี้

  5.1 ลักษณะที่ 1 ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

                         ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)

5.2 ลักษณะที่ 2 ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตร ขึ้นไป และเก็บน้ำมันเชื้อ

                      เพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก หรือเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ใน

                       ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)

6. ประเภท ฉ 

   สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่อากาศยาน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้