ประกันภัยเอเชียโควิด Asia Covid 1825

141 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเอเชียโควิด Asia Covid 1825

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในหลายๆประเทศยังคงเป็นเรื่องน่ากังวลอยู่  ถึงแม้ในประเทศไทย

จะสามารถจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงไม่สามารถไว้วางใจได้ และจากเหตุการณ์ที่ผ่าน

มานั้นชี้ให้เห็นว่าการเจ็บป่วยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก  ทางบริษัท เอเชียประกัน

ภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ จึงได้ออกแบบแผนประกันภัยโควิด โดยเข้าใจถึง

ความจำเป็นกับการใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ กับการทำประกันภัยเพียงวันละ 1 บาท ด้วย “ โควิด 365 ” และ

วันละ 5 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่สูงขึ้น ด้วยแผนประกันภัย “ โควิด 1825 ”   โดยเน้นค่ารักษา

พยาบาลและค่าชดเชยในการนอนรักษาตัวเป็นสำคัญ และยังคงมีความคุ้มครองในส่วนต่างๆที่จำเป็นอยู่เช่นเดิม

คุ้มครองภาวะเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 250,000 บาท
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า (สูงสุดไม่เกิน 50 วัน) 2,500 บาท / วัน
เงื่อนไขความคุ้มครอง COVID 1825
ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
-ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัททุกแผนรวมกันแล้วทุนประกันสูงสุดได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
-ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
-มีระยะเวลารอคอย Waiting Period 14 วัน นับจาก
- ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสำรแนบท้ำย
(Coverage / Extension)
ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)
Sum-Insured (THB)
ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)
Sum-Insured (THB)

1.กำรเจ็บป่วยด้วยภำวะโคม่ำที่มีสำเหตุมำจำกโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่ำ

      2019 (COVID-19) (Comatosenes due to COVID-19)

500,0002,500,000

2.ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยในอันเนื่องมำจำกกำรเจ็บป่วยด้วยโรคติด


   เชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) (Inpatient Hospital Expense

   due to COVID-19)

50,000250,000

3.ค่ำชดเชยรำยวันอันเนื่องมำจำกกำรเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ     

2019 (COVID-19) (Hospital Inpatient Benefits

due to COVID-19)

25,000 (วันละ 500 บำท

สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
25,000 (500 THB/Day Maximum 50 days)

125,000 (วันละ 2,500 บำท

สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
125,000 (2,500 THB/Day Maximum 50 days)

เบี้ยประกันภัยรำยปี(รวมอำกรแสตมป์และภำษีมูลค่ำเพิ่ม)365.-1,825.-
ตรวจสอบกรมธรรม์
สนใจทำประกัน Covid1825
ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัย Covid 1825  
ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัย Covid 365
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 1825  
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 365   
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 500 
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 200 Mini 
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com