แผนนวกิจประกันภัยไวรัส Covid -19 สำหรับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว

4822 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนนวกิจประกันภัยไวรัส Covid -19 สำหรับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว

แผนนวกิจประกันภัยไวรัส Covid -19 สำหรับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว  
  ปิดการขายแล้ว
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคมา (Coma) ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวร้ส  COVID - 19 500,000550,000600,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวร้ส  COVID - 19100,000100,000100,000

เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวร้ส  COVID - 19

    - ชดเชยวันละ

    -  ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน

 

300

9,000

 

300

9,000

 

400

12,000

 เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร)1460.-1475.-1,500.-
แผนประกัน COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ใบคำขอเอาประกันภัย    

   - สำหรับต่างชาติ (Thai)

   - สำหรับต่างชาติ (ENG)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
     1.1  ชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
     1.2 ช่วงอายุที่รับประกัน
          - กรณีผู้เอาประกันชาวต่างชาติที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว อายุ 6 - 65 ปี
          - กรณีผู้เอาประกันแรงงานต่างด้าว อายุ 20 - 65 ปี
     1.3 สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ

     1.4 ผู้เอาประกันจะต้องมีเอกสารระบุระยะเวลาที่ทางการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น เอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

          หรือวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย

     1.5 สำหรับผู้เอาประกันชาวต่างชาติที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้าวสามารถทำประกันเป็นรายเดี่ยวได้
     1.6 สำหรับผู้เอาประกันแรงงานต่างด้าว จะต้องมีสัญชาติเป็นเมียนมา ลาว หรือกัมพูชา เท่านั้น

     1.7 สำหรับผู้เอาประกันแรงงานต่างด้าว
         

             - กรณีทำประกันเป็นรายกลุ่มสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานหรือบริษัทจะต้องแจ้งทำประกันให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคนห้ามเลือกแรงงานต่างด้าวที่จะทำประกัน
       

             - กรณีทำประกันเป็นรายเดี่ยวสำหรับแรงงานต่างด้าว รับประกันภัยเฉพาะแรงงานชาวต่างด้าวที่ประกอบอาชีพเป็นผู้รับใช้ในบ้านเท่านั้น โดยมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์

  2. อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
  3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพด้าน เกษตรกรรม การประมง การทำเหมืองแร่ และการก่อสร้าง

  5.  แผนประกันนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  6. แผนประกันนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไทยเท่านั้น

  7. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะจ่ายสูงสุดตามวงเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ต่อปีกรมธรรม์

   8. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

   9.  กรณีที่ผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

   10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

    11. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์) 

    12. เงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพนวกิจ เฉพาะโรคแบบกลุ่ม

ข้อยกเว้น โดยสังเขป 

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)(โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันนี้ ที่เกิดขึ้นกับผู้เอา

     ประกันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นปีแรก และยังมิได้รักษาให้หายขาด หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึง

      ให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา)

    2. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

    3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส

        หรือบุตรของผู้เอาประกัน

   4. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง 

หมายเหตุ :


1. แผนประกันนี้สามารถขายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแผนประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

    3.1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ

    3.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

    3.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

    ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

 

คำเตือน 


*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพนวกิจเฉพาะโรค แบบกลุ่ม


*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
 

 1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ


 2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง


3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

   ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้