ประกันภัยไวรัสโคโรนา (covid-19) และประกันอุบัติเหตุ CO - PA

421 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (covid-19) และประกันอุบัติเหตุ CO - PA

ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid -19 และประกันภัยอุบัติเหตุ CO-PA 950

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
การเจ็บป่วยดวยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1,000,000500,000100,000
ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)100,00050,00050,000
ขยายความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
  
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)300,000200,000100,000
การเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย300,000200,000100,000
การเสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000100,00050,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)950.-650.-350.-

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ และเบี้ยประกันภัย : ต่อคน


1จำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมแล้วไม่เกิน (หน่วยเงิน: บาท)

ซื้อประกันโควิด CO - PA 350
ซื้อประกันโควิด CO - PA 650
ซื้อประกันโควิด CO - PA 950

เงื่อนไขความคุ้มครอง CO-PA

ผู้เอาประกันต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุ 1 - 75 ปีบริบูรณ์


ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัททุกแผนรวมกันได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับและทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท


ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจ

สุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)


ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแต่ละแผนเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจ

เป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และกระทำใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น


ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย


*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต


ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง


สมองถูกทำลายถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลัง 30 วันหลังจากวันที่สลบหรือหมดวามรู้สึก

Powered by MakeWebEasy.com