ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนนักศึกษา

490 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ประกันภัยกลุ่มอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา1 ปีเต็ม ขณะศึกษาและประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน พักผ่อนอยู่บ้านเดินทาง

ไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา เดินทางโดยทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เล่นหรือซ้อมกีฬาการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมถึง

ภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ

ค่าทดแทน

จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย(ความสูญเสียต้องเกิดขึ้น ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)


   • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ


   • กรณีประสบอุบัติเหตุ สูญเสียแขนสองข้าง หรือขาสองข้างหรือสายตาสองข้าง


   • กรณีประสบอุบัติเหตุ สูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่งข้าง สองอย่างรวมกัน

 

จ่าย 60% ของทุนประกันภัย


   • กรณีประสบอุบัติเหตุ สูญเสียแขนหนึ่งข้าง,ขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง


   • กรณีประสบอุบัติเหตุ สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมื

 ค่ารักษาพยาบาล

กรณีที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงแก่คลินิคแผนปัจจุบัน หรือโรงพยาบาลซึ่งเป็น

ผู้ทำการรักษา ค่ารักษาพยาบาลนี้รวมถึงค่ายา ค่าห้องพัก ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกินวงเงินค่ารักษา

พยาบาลที่ได้เลือกตามแผนเอาประกันภัยไว้ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ข้อยกเว้น

 

การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อโรคที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การกระทำอาชญากรรม


ภัยสงคราม การทะเลาะวิวาท การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษ

การสมัคร

โปรดกรอกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มพร้อมส่งเบี้ยประกันภัยตามแผนที่ท่านเลือก ผ่านโรงเรียนที่เด็กนักเรียนสังกัดอยู่ บริษัทฯ จะถือวันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอา

ประกันภัยของท่านเป็นวันที่เริ่มความคุ้มครองทันที

ผลประโยชน์ แผนประกันภัยกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา แบบมีบัตรสิทธิพิเศษ ( AIA CARE CARD)

ผลประโยชน์แผน
G5S 1
แผน
G5S 2
แผน
G5S 3
แผน
G5S 4
แผน
G5S 5
แผน
G5S 6
แผน
G5S 7
แผน
G5S 8
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา30,00060,000100,00050,00040,00070,00080,00090,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร30,00060,000100,00050,00040,00070,00080,00090,000
ฆาตกรรม และลอบทำร้าย30,00060,000100,00050,00040,00070,00080,00090,000
ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง3,0006,00010,0005,0004,0007,0008,0009,000
อัตราเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา แบบมีบัตรสิทธิพิเศษ (AIA CARE CARD)
ระดับชั้นศึกษาแผน
G5S 1
แผน
G5S 2
แผน
G5S 3
แผน
G5S 4
แผน
G5S 5
แผน
G5S 6
แผน
G5S 7
แผน
G5S 8
อนุบาลศึกษา และประถมศึกษา99190265175140210230245
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย125230300210170245265280
วิทยาลัยพาณิชย์ มหาวิทยาลัย155280400260210310340 370
ผลประโยชน์ แผนประกันภัยกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา แบบไม่มีบัตรสิทธิพิเศษ (NO AIA CARE CARD)
ผลประโยชน์แผน
NG5S1
แผน
NG5S2
แผน
NG5S3
แผน
NG5S4
แผน
NG5S5
แผน
NG5S6
แผน
NG5S7
แผน
NG5S8
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา 30,000 60,000 100,000 50,000 40,000 70,000 80,000 90,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 30,000 60,000 100,000 50,000 40,000 70,000 80,000 90,000
ฆาตกรรม และลอบทำร้าย 30,000 60,000 100,000 50,000 40,000 70,000 80,000 90,000
ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 3,000 6,000 10,000 5,000 4,000 7,000 8,000 9,000
อัตราเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา แบบไม่มีบัตรสิทธิพิเศษ (NO AIA CARE CARD)
ระดับชั้นศึกษาแผน
NG5S1
แผน
NG5S2
แผน
NG5S3
แผน
NG5S4
แผน
NG5S5
แผน
NG5S6
แผน
NG5S7
แผน
NG5S8
อนุบาลศึกษา และประถมศึกษา 85 160 220 145 115 175 190 205
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 105 190 250 175 140 205 220 235
วิทยาลัยพาณิชย์ มหาวิทยาลัย 130 235 335215  175 260 285 310

มอบความอบอุ่นให้บุตรหลาน สร้างพื้นฐานให้เยาวชน

หมายเหตุ


• สำหรับแผนประกันภัยกลุ่มสำหรับนักเรียน แบบไม่มีบัตรสิทธิพิเศษ (NO AIA CARE CARD) สมัครจำนวนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

   ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 5%


• บริษัทฯ ขยายความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ จะจ่ายให้ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

Powered by MakeWebEasy.com