ประกันภัย ประเภท 3 (New Package)

ประกันภัย ประเภท 3 (New Package)

ประกันภัย ประเภท 3 (New Package)

 
ความคุ้มครองMASTERCLASSIC
รถเก๋งรถโดยสารรถเก๋งรถโดยสารรถบรรทุก
110120210220110120210220320
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก         
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
หรืออนามัย
2,000,0002,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
สูงสุดไม่เกิน10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
5,000,0005,000,0002,500,0002,500,0002,500,000
ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม
ตามเอกสารแนบท้าย
         
อุบัติเหตุส่วนบุคคล         
 ต่อผู้ขับขี่100,000100,000100,000100,000100,000
 ต่อผู้โดยสาร / คน100,000100,000100,000100,000100,000
 ( 6 ที่นั่ง )( 11 ที่นั่ง )( 6 ที่นั่ง )( 11 ที่นั่ง )( 2 ที่นั่ง )
ค่ารักษาพยาบาล / คน100,000100,000100,000100,000100,000
 ( 7 ที่นั่ง )( 12 ที่นั่ง )( 7 ที่นั่ง )( 12 ที่นั่ง )( 3 ที่นั่ง )
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา / ครั้ง300,000300,000300,000300,000300,000
อัตราเบี้ยประกันภัย รวมภาษี อากร4,8005,2006,3008,0234,0004,5005,6007,0194,900
 
ความคุ้มครองSingle Plan 1Single Plan 2
รถเก๋งรถโดยสารรถบรรทุกรถเก๋งรถโดยสารรถบรรทุก
110210320110210320
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
หรืออนามัย
300,000300,000300,0001,000,0001,000,0001,000,000
สูงสุดไม่เกิน10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
1,000,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม
ตามเอกสารแนบท้าย
      
อุบัติเหตุส่วนบุคคล      
 ต่อผู้ขับขี่70,00070,00070,000100,000100,000100,000
 ต่อผู้โดยสาร / คน70,00070,00070,000100,000100,000100,000
 ( 4 ที่นั่ง )( 4 ที่นั่ง )( 2 ที่นั่ง )( 6 ที่นั่ง )( 11 ที่นั่ง )( 2 ที่นั่ง )
ค่ารักษาพยาบาล / คน50,00050,00050,00050,00050,00050,000
 ( 5 ที่นั่ง )( 5 ที่นั่ง )( 3 ที่นั่ง )( 7 ที่นั่ง )( 12 ที่นั่ง )( 3 ที่นั่ง )
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา / ครั้ง200,000200,000200,000200,000200,000200,000
อัตราเบี้ยประกันภัย รวมภาษี อากร2,4003,3003,1002,7003,7003,300
 
ความคุ้มครอง2 IN 1 WOW (Fixed)2 IN 1 Happy C+ (Fixed)
รถเก๋งรถโดยสารรถบรรทุกรถเก๋งรถโดยสารรถบรรทุก
110210320110210320
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
หรืออนามัย
1,000,0001,000,0001,000,000300,000300,000300,000
สูงสุดไม่เกิน10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
2,000,0002,000,0002,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม
ตามเอกสารแนบท้าย
      
อุบัติเหตุส่วนบุคคล      
 ต่อผู้ขับขี่100,000100,000100,00070,00070,00070,000
 ต่อผู้โดยสาร / คน100,000100,000100,00070,00070,00070,000
 ( 2 ที่นั่ง )( 11 ที่นั่ง )( 2 ที่นั่ง )( 4 ที่นั่ง )( 4 ที่นั่ง )( 2 ที่นั่ง )
ค่ารักษาพยาบาล / คน50,00050,00050,00050,00050,00050,000
 ( 7 ที่นั่ง)( 12 ที่นั่ง )( 3 ที่นั่ง )( 5 ที่นั่ง )( 5 ที่นั่ง )( 3 ที่นั่ง )
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา / ครั้ง200,000200,000200,000200,000200,000200,000
อัตราเบี้ยประกันภัย รวม พ.ร.บ.3,1004,7004,1002,8004,3003,900
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)
 
2. Package WOW, Happy C+ และ Single Plan 1 - 2 ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีจากบริษัทฯ อื่นๆ
 
3. Package Master, Classic รับโอนประวัติดีไม่เกิน 20%
 
4. Package WOW, Happy C+ และ Single Plan 1 - 2 นั้นเป็นอัตราเบี้ย Fixed Rate (ไม่มีส่วนลดในปีต่ออายุ)
 
5. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ รับจ้างหรือให้เช่า
 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุกรณีหากมีการเรียกร้องสินไหมในแต่ละปีเกิน 2 ครั้ง และ L/R เกิน 200% 2 ปี

    ติดต่อกันอาจพิจารณาไม่ต่ออายุ หรือปรับอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้น

 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com