ประกันภัยประเภท 3

647 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยประเภท 3

ประกันภัยประเภท 3

ตารางความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประเภท 3ประเภท 3
Little Package
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยไม่เกิน บาทต่อคน300,000300,000
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.ไม่เกิน บาทต่อครั้ง10,000,00010,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน บาทต่อครั้ง600,000600,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย  
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาทต่อคน50,000-
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาทต่อคน50,000-
การประกันตัวผู้ขับขี่บาทต่อครั้ง200,000100,000

เบี้ยประกันภัยต่อปี

เก๋ง

กระบะ

เก๋ง

เบี้ยประกันภัยสุทธิ(บาท/ปี)1,7592,3261,490
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร(บาท/ปี)1,890.692,499.521,600.72
เบี้ยประกันภัย พรบ.(บาท/ปี)645.21967.28645.21
เบี้ยประกันภัยรวม พรบ.(บาท/ปี)2,535.903,467.282,245.93

หมายเหตุ

1. เอกสารนี้ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย
 
2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้ส่วนลดใดๆ เพิ่มเติม
 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
4. จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 ที่นั่ง, รถยนต์บรรทุก (กระบะ) 3 ที่นั่ง
 
5. รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 25 ปี
 
6. บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 02-290-0555 ต่อ 2
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com