สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

446 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท แอกซ่าประกันภัย

สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ (แบบส่วนบุคคล Long Stay Visa)

การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

ข้อตกลงคุ้มครอง

ผลประโยช์นสูงสุด (บาท/คน/ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด
 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหารรายวัน
 - ห้องผู้ป่วยธรรมดา 2,000 3,000 5,000
 - ห้องผู้ป่วยหนัก 4,000 6,000 10,000
 1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)   30,000 40,000 60,000
 1.3 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพยท์ในโรงพยาบาล (ต่อวัน) 1,000 1,500 2,000
 1.4 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณ๊ีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง) 6,000 7,000 8,000
 1.5 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัดต่อครั้ง) 30,000 40,000 60,000
 1.6 การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)  6,000 7,000 8,000
 จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองนี้ (ต่อโรค/ต่อครั้ง) 400,000 500,000 600,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรกัษาโรคมะเร็ง
    ที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล  (ผู้ป่วยนอก) (วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ)
     
 - การล้างไตกรณ๊ไตวายเรื้่อรัง 60,000 70,000 80,000
 - การรักษาโรคมะเร็ง 60,000 70,000 80,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
    จากอุบัติเหตุ (อบ.2)
60,000 70,000 80,000
4. ค่าปลงศพหรือค่าใข้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือ
    การเจ็บป่วย
20,000 20,000 20,000

 การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

 ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (ผลประโยชน์สูงสุด - ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน
 และ 30 ครั้ง/ปี
1,500 
สูงสุด 45,000 
ต่อปี
1,500 
สูงสุด 45,000 
ต่อปี
1,500 
สูงสุด 45,000 
ต่อปี

 
หมายเหตุ
 
 1. สำหรับข้อ 1.2 ( ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ) และ 1.5 ( ค่าธรรมเนียมศัลย์แพยท์ ) จะได้รับการชดเชยเพิ่มเติม

   อีกร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตาราง แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดรวมเฉพาะหมวด 1

   (ไม่ใช้กับข้อ 1.6 - การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 
 2. วงเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง

   จากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ( รวมแล้ว ) ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยนช์สูงสุดที่ระบุไว้ในปีเกิดการเรียกร้องผลประโยนช์นี้เป็นครั้งแรก

 
 3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลถาวร จากอุบัติเหตุ ( อบ.2 ) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย

   และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

เบี้ยประกันภัยต่อคน ( การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู็ป่วยนอก )

ช่วงอายุ

เบี้ยประกันภัยรวม

แผน 1

แผน 3

แผน 6

6 เดือน - 5 ปี 37,561 43,592 52,642
6 - 10 ปี 24,769 28,912 37,202
11 - 15 ปี 18,143 21,498 27,193
16 - 20 ปี 17,399 20,720 26,654
21 - 25 ปี 18,045 21,508 27,264
26 - 30 ปี 20,971 24,817 30,501
31 - 35 ปี 20,971 24,817 30,501
36 - 40 ปี 25,078 29,497 35,875
41 - 45 ปี 28,902 34,001  41,287
46 - 50 ปี 33,942 40,115 49,059
51 - 55 ปี 39,744 47,218 58,134
56 - 60 ปี 46,828 56,034 69,324
61 - 65 ปี 59,822 72,056 90,189
66 - 70 ปี 86,170 98,232 122,334
71 - 75 ปี* 129,254 147,335 183,499
 

ส่วนลดสำหรับแผนครอบครัว**
( ส่วนลดเฉพาะคู่สมรส และบุตรที่สมัครทำประกันภัยพร้อมกัน และแผนเดียวกันเท่านั้น )

จำนวนสมาชิก

ส่วนลด

2 - 3 คน 5%
ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 10%
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
 - เบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้สำหรับอาชีพกลุ่ม 1-3 เท่านั้น
 
*สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 
**ส่วนลดสำหรับแผนครอบครัวคำนวณจากเบี้ยประกันภัย ( ไม่รวมอากรสแตมป์ )
 
เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมจากเอกสารฉบับเต็ม
 

Powered by MakeWebEasy.com