ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Value Plus

1660 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท เอเชียประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Value Plus

แผนประกันภัย PA VALUE PLUS
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
VALUE PLUS 1 VALUE PLUS 2 VALUE PLUS 3 VALUE PLUS 4
อาชีพชั้น 1 อาชีพชั้น 2 อาชีพชั้น 1 อาชีพชั้น 2 อาชีพชั้น 1 อาชีพชั้น 2 อาชีพชั้น 1 อาชีพชั้น 2
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
    - อุบัติเหตุทั่วไป - การก่อการร้าย
300,000 300,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ
600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000 150,000 250,000 250,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
30,000 10,000 50,000 30,000 100,000 50,000 200,000 100,000
3. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่
    หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี
1,620 1,620 2,120 2,120 3,220 3,220 6,020 6,020
 
หมายเหตุ
 
      1. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์
      2. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 
      3. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 
     4. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
 

Powered by MakeWebEasy.com