ประกันภัยพิทักษ์การศึกษา

4425 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยพิทักษ์การศึกษา

 
 
 
 
การศึกษาคือสมบัติชิ้นสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนอยากมอบให้ลูก แต่เราแน่ใจได้หรือไม่ว่าเราจะ “อยู่” กับลูกจนถึงวันที่เขาจบการศึกษา? ประกันภัยพิทักษ์การศึกษา
คือการประกันภัยฉบับแรกของประเทศไทย ที่ช่วยแบกรับภาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โอกาสของการศึกษายังคงอยู่ต่อไปภายใต้Œสถานการณ์ความไม่แน่นอน
มาร่วมมอบของขวัญที่มั่นคงที่สุด เพื่ออนาคตของลูกรักในวันนี้
 
 
หมดห่วงช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเมื่อผู้ปกครองเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
เบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม เลือกได้ตามทุนประกันภัย
จ่ายเบี้ยครั้งเดียว แต่คุ้มครองต่อเนื่องตลอดหลักสูตรการศึกษา (สูงสุด 6 ปี)
เหมาะกับทุกวัยเรียน ประถม มัธยม อุดมศึกษา
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายตรงต่อสถาบันการศึกษา เพื่่อเป็นค่าเล่าเรียนจนกว่าจะจบการศึกษา
 
 
ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ และหรือจากการเจ็บป่วย
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 
ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลซึ่งให้การศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี บริบูรณ์
ผู้ขอเอาประกันภัยจำต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
อาชีพที่ยกเว้น เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกรชาวประมง 
 นักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงาน
 ต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้นคนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถมีถิ่นฐานอยู่ใน 2 ประเทศได้ แต่ขอให้มีถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นสำคัญ
ในกรณีที่เป็นบิดามารดา สามารถซื้อความคุ้มครองทั้งบิดาและมารดาเพื่อคุ้มครองบุตรคนเดียวกันได้ โดยทำการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อความในแผ่นพับนี้เป้นเพียงข้อสรุปผลประโยชน์และความคุ้มครองที่เป้นสาระสำคัญบางส่วนเท่านั้น ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไป
 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  
 

Powered by MakeWebEasy.com