ประกันภัยสุนัข

4211 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสุนัข

 
 
บริษัทฯขอแนะนำการประกันภัยสุนัข โดยทางบริษัทฯเป็นผู้ริเริ่มการประกันสุนัขเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ท่านเจ้าของสุนัขทุกท่าน ผ่านเครือข่ายสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ
 
ความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครองมี 4 ข้อ (ขายรวมกันเป็นชุดโดยไม่แบ่งขายข้อใดข้อหนึ่ง)
การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ)
การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค “การเจ็บป่วย” หมายความถึง อาการผิดปกติ การป่วยไข้ การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับสุนัข
ค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุในข้อ 1 (ยกเว้นอุบัติเหตุจากยานพาหนะ) ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุนัข 
 โดยโรงพยาบาลสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจาก
 การกระทำของสุนัข ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะเจ้าของสุนัข หรือผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ดูแลรักษาสุนัขแทนเจ้าของ
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
การฆ่าสุนัขโดยเจตนา
การตายของสุนัขอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
 
การขนส่งทางทะเล เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอง
 การผ่าตัด การฉีดวัคซีน การปลูกฝี เว้นแต่จะต้องกระทำเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 ยาพิษ ยาโด็ป ยากระตุ้นเจ็บป่วย
การบาดเจ็บหรือตายที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งหรือเจตนากระทำของบุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
โรคระบาดของสุนัข (หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดในขณะนั้น)
สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ กบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
 
การสิ้นสุดความคุ้มครอง
ครบระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อผู้เอาประกันภัยขายสุนัขนั้นไป หรือไม่มีส่วนได้เสียในสุนัขนั้น
การเลี้ยงสุนัขผิดจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งและระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.อายุระหว่าง 3 เดือน – 7 ปี
2.ต้องฉีดวัคซีน 5 โรค คือ
 
 โรคไข้หัดสุนัข
 โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ
โรคเลปโตสไปไรซีส (โรคฉี่หนู)
 โรคลำไส้อักเสบ
โรคหวัด
3.สุนัขต้องมีร่างกายสมบูรณ์ (ไม่พิการ) และสุขภาพปกติ (ไม่เป็นโรคใด ๆ)
4.ต้องอยู่ในประเทศไทย
 
การกำหนดทุนประกันภัย
1.สุนัขพื้นบ้านหรือสุนัขพันธ์ผสมที่ไม่สามารถระบุสายพันธ์ได้ ทุนประกันภัย 5,000 บาท
2.สุนัขมีใบรับรองสายพันธ์ ทุนประกันภัยตามที่ระบุใน Brochure
3.สุนัขมีใบรับรองสายพันธ์ + ใบเสร็จซื้อขาย ทุนประกันภัย 80% ของราคาซื้อขาย
 
การตกลงรับประกันภัย
ต้องได้รับความยินยอมโดยฝ่ายรับประกันวินาศภัยเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย
1.สุนัขพื้นบ้านหรือสุนัขพันธ์ผสมที่ไม่สามารถระบุสายพันธ์ได้
 
สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน 5 โรค
สำเนาผลการตรวจสุขภาพ
ใบรับรองการฝั่งไมโครชิฟ
2.สุนัขสายพันธ์
3.สุนัขสายพันธ์และต้องการทุนประกันภัยมากกว่าที่ระบุใน Brochure
 
เอกสารตามข้อ 1 + สำเนาใบรับรองสายพันธ์ + สำเนาใบเสร็จซื้อขาย

 

Powered by MakeWebEasy.com