ประกันอัคคีภัย

4381 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance )
 
 ประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance )...........................................................................ดาวโหลดแบบฟอร์มโทร : 095 - 952 6514

1. การประกันอัคคีภัยคืออะไร
   การประกันอัคคีภัยที่เกิดตามกรมธรรม์มาตรฐาน ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิด
  ของแก็สที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
2. ทำไมต้องประกันอัคคีภัย
    ทรัพย์สินที่ท่านเป็นเจ้าของ หรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย อันเนื่องจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความสูญเสียนั้น จะได้รับการชดใช้
   เมื่อท่านโอนความเสี่ยงภัยให้กับบริษัทประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบแทนท่าน ซึ่งการทำประกันอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ท่านได้
3. การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองอย่างไร
   บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหาย หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของท่าน อันเกิดจากเพลิงไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งจากความประมาทเลินเล่อ หรือจากอุบัติเหตุ
   หรือจากภัยธรรมชาติ ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีที่เกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของผู้เอาประกันเอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก
  เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยจราจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ โดยท่านชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 
กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยร้านอาหารและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  สบายใจในเรื่องอัคคีภัยกับสถานประกอบการร้านอาหาร อุ่นใจกับความความคุ้มครองต่อลูกค้าหรือแขก(บุคคลภายนอก)
 
 การบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากไฟไหม้หรือระเบิด
 
 การบาดเจ็บ เจ็บป่วยและทรัพย์สินอันเกิดจากน้ำและควันที่เกิดจากอุบัติเหตุในร้านอาหาร
 
 การเจ็บป่วยจากอาหาร หรือเครื่องดื่มของร้านอาหาร
 
 การบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการให้สัญญาณจราจรผิดพลาด โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านอาหาร
 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,229 บาทต่อปี ที่ทุนประกันภัย 500,000 บาท
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม
สบายใจในเรื่องอัคคีภัยกับบ้าน ตึกแถวหรือคอนโดฯที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อุ่นใจกับทรัพย์สินที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม์ได้รับความคุ้มครองทั้งค่าซ่อมแซมอาคาร
ประตู หน้าต่าง และทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 689 บาท ที่ทุนประกันภัย 500,000 บาท

 

Powered by MakeWebEasy.com