ประกันภัยก่อสร้าง

4178 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยก่อสร้าง

 
ประกันภัยก่อสร้าง (มิตรแท้ประกันภัย) ดาวโหลดใบคำขอออกข้อเสนอโทร : 095 - 952 6514
 
ข้อตกลงคุ้มครองและทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้

หมวด 1 งานวิศวกรรมโยธาและอาคาร

งานก่อสร้าง (ทั้งงานก่อสร้างถาวร และงานชั่วคราวรวมวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของงานและหรือ วัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ)

อุปกรณ์ก่อสร้าง (ไม่ใช่เครื่องจักรกล) เช่น นั่งร้าน SHEET PILE

เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE, MATERIAL

 
หมวด 2 งานติดตั้งเครื่องจักร

ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรที่นำมาติดตั้ง เช่น งานระบบประกอบอาคาร (ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนระบบสุขาภิบาล)เลื่อนระบบสุขาภิบาล)

 

หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักร

ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือ เจ้าของโครงการ) สำหรับภัยหรืออุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ

 

เอกสารเบี้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัย

1. สัญญารับเหมาก่อสร้าง

2. ใบประเมินราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY - BOQ)

3. ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง ภาพด้านหน้า - หลัง ภาพด้านซ้าย - ขวา


 

Powered by MakeWebEasy.com