ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 ปีทวีค่า

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 ปีทวีค่า

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 ปีทวีค่า (Maxi Wealth : 15TF)
 ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 อายุ 1 เดือน 1 วัน จนถึงอายุ 70 ปี
 จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์และสูงสุดขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
ความคุ้มครอง และผลประโยชน์
1.กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ จ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะมากกว่า ให้แก่ผู้รับประโยชน์
2.กรณีมีชีวิตอยู่
  บริษัทจะจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นงวดรายปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้
 

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่
(ตามวันที่ของวันเริ่มสัญญาประกันภัย)

เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
(ร้อยละของจำนวนเงินประกันภัย)

5-14

10

 
เงินครบกำหนดสัญญา
  • กรณีมีชีวิตอยู่ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15 ตามวันที่ของวันเริ่มสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินครบกำหนด สัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย
 
 

Powered by MakeWebEasy.com