• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,857
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,364,969
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    นวกิจประกันภัย
ประกันสุขภาพแปดเซียน
จำนวนผู้เข้าชม 358 คน
 

คลิ๊ก... โบชัวร์ประกันสุขภาพแปดเซียน                  

คลิ๊ก... ใบคำขอเอาประกันภัย

แผนสุขภาพแปดเซียนเป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
**บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย ช่วงอายุ และประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย(โดยสังเขป) ตามสัญญาแผนสุขภาพแปดเซียน  (เซียน 1 - 5)
สำหรับ: ลูกค้ากรมธรรม์ฯ รายบุคคล
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ฯ เริ่มความคุ้มครอง
1. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์แล้ว
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 65 ปี 
4. เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 14 ปี ต้องขอเอาประกันภัยพร้อมบิดาหรือมารดา โดยจำนวนเงินผลประโยชน์ไม่เกินบิดา หรือมารดา
5. ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ รวมถึงการเซ็นต์ชื่อในใบยอมรับโรคกรณีที่มีข้อยกเว้น
6. กรณีอายุแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยถึงอายุ 75 ปี
7. กรณีอายุแรกเข้า 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยถึงอายุ 70 ปี
8. อาณาเขตความคุ้มครอง
    8.1 ค่ารักษาพยาบาล   -  ภายในอาณาเขตประเทศไทยและคุ้มครองต่างประเทศ กรณีไปทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาเดินทางสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
    8.2 ประกันภัยอุบัติเหตุ -   อาณาเขตทั่วโลก
9. การจ่ายชดเชยกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง 90% จะคำนวณจากค่าใช้จ่ายขั้นต้นในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ไม่รวมค่ารถพยาบาล) ค่าผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้เท่านั้น
10. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในจะคุ้มครองต่อครั้งต่อโรค ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่อเนื่องมาจากสภาวะและอาการแทรกซ้อนของโรคนั้นๆ ผู้เอาประกันภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคเดิมได้แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาจากการรักษาในครั้งก่อน 90 วัน  
11. การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุการเจ็บป่วย เพื่อรับการรักษาพยาบาล เช่น MRI, EKG, CT Scans เป็นต้น จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาลทั่วไปกรณีผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก แล้วแต่กรณีตามแผนคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้
12. ผู้เอาประกันสามารถซี้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกแผนจากบริษัท ได้มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ฯ แต่ผลประโยชน์รวมสูงสุดจะไม่เกินวงเงิน 2.0 ล้านบาท  

ประกันสุขภาพ / Health Insurance
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง มีดังนี้
1. ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่เริ่มความคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (cysts or benign tumors), ริดสีดวงทวาร (hemorrhoids), ไส้เลื่อนทุกชนิด (hernias), ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (pterygium pinguecula and cataract), การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ (tonsillectomy or adenoidectomy), นิ่วทุกชนิด (stones), เส้นเลือดขอดที่ขา (varicose veins) และเยื่อบุโพรงมดลูดเจริญผิดที่ (endometriosis) 
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนการเอาประกันภัย เว้นแต่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์
    - ภายหลังจากกรมธรรม์ฯ นี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
    - ในระยะ 5 ปีก่อนการเอาประกันภัย
3. โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. การชลอการเสื่อมวัย การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การรักษาความผิดปกติทางเพศ การแปลงเพศ
5. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การคุมกำเนิด การทำหมัน และการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร  
6. การเข้ารักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์
7. การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ชีวจิต
8. การรักษาโรคหรืออาการที่เป็นมาแต่กำเนิด
9. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยให้ได้ยิน รถเข็น เป็นต้น
10.  การรักษาภาวะวัยทอง 
11. การตรวจรักษาอาการ หรือ โรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ
12. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง พิษสุราเรื้อรัง ยาเสพติด 
13. การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจวัดสายตา การรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า กระ
14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำฟัน เหงือกเว้นแต่กรณีอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟัน หรือใส่รากเทียม
15. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ที่มาจากการเดินทางไปรักษาพยาบาลโดยตรง
16. การทะเลาะวิวาท 
17. สงคราม จลาจล และการก่อการร้าย 

ประกันอุบัติเหตุ / Personal Accident
ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต สูญเสียการมองเห็น สูญเสียการได้ยินและการพูดและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ฯ จะไม่คุ้มครองตัวอย่างกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
2. ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ  
3. การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง 
5. การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด 
6. การทะเลาะวิวาท 
7. การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
8. การรับจ้างทำงานที่ต้องใช้แรงงานทุกชนิดในต่างประเทศ
9. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะ แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกีรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้นหรือลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ 
10. สงคราม จลาจล และการก่อการร้าย 

เงื่อนไขความคุ้มครอง(โดยสังเขป) ตามสัญญาแผนสุขภาพแปดเซียน (เซียน 6 Plus  - 8 Plus)

สำหรับ   :  ลูกค้ากรมธรรม์ฯ รายบุคคล
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ฯ เริ่มความคุ้มครอง
1. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์แล้ว
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 65 ปี 
4. เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 14 ปี ต้องขอเอาประกันภัยพร้อมบิดาหรือมารดา โดยจำนวนเงินผลประโยชน์ไม่เกินบิดา หรือมารดา
5. ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ รวมถึงการเซ็นต์ชื่อในใบยอมรับโรคกรณีที่มีข้อยกเว้น
6. กรณีอายุแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยถึงอายุ 75 ปี
7. กรณีอายุแรกเข้า 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยถึงอายุ 70 ปี
8. อาณาเขตความคุ้มครอง
    8.1 ค่ารักษาพยาบาล  - ภายในอาณาเขตประเทศไทย
    8.2 ประกันภัยอุบัติเหตุ  -  อาณาเขตทั่วโลก
9. การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุการเจ็บป่วย เพื่อรับการรักษาพยาบาล เช่น MRI, EKG, CT Scans เป็นต้น จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาลทั่วไป
    กรณีผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก แล้วแต่กรณีตามแผนคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้
10. ผู้เอาประกันภัยสามารถซี้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกแผนจากบริษัท ได้มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ฯ แต่ผลประโยชน์รวมสูงสุดจะไม่เกินวงเงิน 2.0 ล้านบาท 

ข้อยกเว้น(โดยสังเขป) ตามสัญญาแผนสุขภาพแปดเซียน (เซียน 6 Plus  - 8 Plus)

ประกันสุขภาพ / Health Insurance
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองมีดังนี้
1. ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่เริ่มความคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด (cysts or benign tumors),  
     ริดสีดวงทวาร (hemorrhoids), ไส้เลื่อนทุกชนิด (hernias), ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (pterygium pinguecula and cataract), การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
     (tonsillectomy or adenoidectomy), นิ่วทุกชนิด (stones), เส้นเลือดขอดที่ขา (varicoseveins) และเยื่อบุโพรงมดลูดเจริญผิดที่ (endometriosis) 
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
    สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนการเอาประกันภัย เว้นแต่โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
    (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์
    -  ภายหลังจากกรมธรรม์ฯ นี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
    -  ในระยะ 5 ปีก่อนการเอาประกันภัย
3. โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. การชลอการเสื่อมวัย การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การรักษาความผิดปกติทางเพศ การแปลงเพศ
5. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การคุมกำเนิด การทำหมัน และการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร  
6. การเข้ารักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์
7. การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ชีวจิต
8. การรักษาโรคหรืออาการที่เป็นมาแต่กำเนิด
9. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยให้ได้ยิน รถเข็น เป็นต้น
10. การรักษาภาวะวัยทอง 
11. การตรวจรักษาอาการ หรือ โรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ
12. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง พิษสุราเรื้อรัง ยาเสพติด 
13. การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจวัดสายตา การรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า กระ 
14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำฟัน เหงือก เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
15. การทะเลาะวิวาท 
16. สงคราม จลาจล และการก่อการร้าย 

ประกันอุบัติเหตุ / Personal Accident
ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต สูญเสียการมองเห็น สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ฯจะไม่คุ้มครองตัวอย่างกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
2. ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
    หรือขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
3. การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง 
5. การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด 
6. การทะเลาะวิวาท 
7. การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
8. การรับจ้างทำงานที่ต้องใช้แรงงานทุกชนิดในต่างประเทศ
9. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะ แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกีรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) 
    ขณะขึ้นหรือลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ 
10. สงคราม จลาจล และการก่อการร้าย 

* โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 
นวกิจประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ นวกิจฯ จัดให้
- ประกันสุขภาพแปดเซียน
- แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมัน
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY