ประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ACE Life
    ประกันชีวิต เอช ไลฟ์
    ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
    ประกันภัย AXA Insurance
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Golfer
    ประกันภัย QBE Insurance
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันภัย LMG Insurance
    ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
    ประกันภัย Chubb Insurance
    ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ประกันภัย Thaisri Insurance
    ประกันภัย Mittare Insurance
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พรบ.
    ประกันภัยนิวแอมพ์เชอร์ AIG
    ประกันภัย Bupa Health Insurance
    การประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR)
    ประกันภัยการขนส่ง Marine Cargo
    การประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
    การคุ้มครองสัญญาค้ำประกันลูกจ้าง
    ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
     กรมทะเบียนการค้า
     สำนักงาน คปภ
     สถาบันการเงิน
     โรงพยาบาล
     อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
     สถานฑูตสถานกงสุลต่างประเทศในไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 335
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,246,911
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ
ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
จำนวนผู้เข้าชม 3440 คน

ประกันภัยทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมี 3 ประเภทให้ท่านเลือกสรร โดยให้ความคุ้มครองครอบคุลมถึง ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สต็อกสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 
ประเภทกรมธรรม์
ประกันภัยทรัพย์สิน :
ให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
ประกันภัยอัคคีภัยมาตรฐาน
ประกันภัยอัคคีภัยและภัยเพิ่มพิเศษ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟป่า ระเบิด และภัยเพิ่มพิเศษ รวมถึง ภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำ ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
x x x
ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติภัยจากภายนอก
    x
ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มในประกันภัยทรัพย์สิน (Property Sub-Section)
ประกันภัยโจรกรรม
ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของท่าน อันมีสาเหตุความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
• ความสูญเสีย หรือ ความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
• ความเสียหายของตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
โดยประกันภัยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้ :
• การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ (จร. 1)
• การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมถึง การชิงทรัพย์ และ การปล้นทรัพย์ (จร. 2)
• การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมถึงการชิงทรัพย์ และ การปล้นทรัพย์ (จร. 3
ประกันเงิน
ให้ความคุ้มครองถึงการสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินอันมีสาเหตุมาจาก
• ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ( ในเวลาทำการ )
• ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ( นอกเวลาทำการ )
• ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ( ระหว่างขนส่ง )
• ความสูญเสียต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย
โดยประกันภัยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้ :
• แบบที่ 1 -- ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.1 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
• แบบที่ 2 -- ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.2 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น รวมทั้งความเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย เป็นต้น
• แบบที่ 3 -- ความคุ้มครอง ตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.3 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น และยังขยายรวมถึง การฉ้อโกงหรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือ ผู้รักษาเงิน ซึ่งสามารถค้นพบภายใน 3 วันทำการ

ประกันภัยกระจก
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ ความเสียหายของกระจก และ กรอบกระจก ตัวอักษร สิ่งประดิษฐ์ตกแต่ง อันสืบเนื่องจากการที่กระจกแตก หรือเนื่องจากสารเคมี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือจากการปองร้าย
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ให้ความคุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายต่อการหยุดชะงักของธุรกิจอันมีผลทำให้เกิด :-
1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (Increase in Cost of Working) และ
2) การลดลงของรายได้ (Reduction in Turnover)
ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวจะต้องเป็นผลต่อเนื่องจากความสูญเสียหรือ เสียหายต่อทรัพย์สินตามกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินหลักก่อน (ประกันภัยอัคคีภัยมาตราฐาน, ประกันภัยอัคคีภัยและภัยเพิ่มพิเศษ, ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด) และต้องเป็นภัยที่ได้คุ้มครองตามตามกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินหลักด้วย
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Non-Property Sub-Section)
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามรายการด้านล่างนี้ สามารถขยายให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำเสนอแยกเป็นกรมธรรม์เดี่ยวของแผนกได้
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง ของอาคารสถานที่ประกอบการ ของผู้เอาประกันภัย หรือ เกิดจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจำต้องรับผิดตามกฎหมาย
 
ประกันภัยเครื่องจักร
ให้คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก
- การใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์
- ความผิดพลาดหรือบกพร่องในการออกแบบ
- ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง
- ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า หรือการกลั่นแกล้ง
- การขาดน้ำในหม้อน้ำ
- การระเบิดในทางฟิสิกส์
- การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง
- ไฟฟ้าลัดวงจร
- พายุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยอิเล็คโทรนิค (Electronic Equipment Insurance)
ให้ความคุ้มครองและชดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ Equipment Insurance
ประกันความซื่อสัตย์
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียเงิน หรือทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำฉ้อฉล หรือทุจริตหนึ่งครั้ง หรือหลายครั้ง โดยพนักงานลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพังหรือร่วมกระทำกับผู้อื่น
การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศ
ให้ความคุ้มครอง กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายโดยตรงจากการที่ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกขนส่ง
• เกิดอุบัติเหตุชนกัน
• พลิกคว่ำ
• รถไฟตกราง
• เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้
• และ รวมถึงการสูญหายในกรณีที่ยานพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ประกันอุบัติเหตุ(ส่วนบุคคล/กลุ่ม)
ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิตและทุรภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

http://www.asinlifes.com
http://www.asinontime.com
บริษัท แอสอินไลฟ์ จำกัด
29 ซอยเศรษฐกิจ5 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 095-952-6514,081-559-9508 ,08-9029-4162
Engine by MAKEWEBEASY