ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ
ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
จำนวนผู้เข้าชม 3489 คน

ประกันภัยทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมี 3 ประเภทให้ท่านเลือกสรร โดยให้ความคุ้มครองครอบคุลมถึง ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สต็อกสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 
ประเภทกรมธรรม์
ประกันภัยทรัพย์สิน :
ให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
ประกันภัยอัคคีภัยมาตรฐาน
ประกันภัยอัคคีภัยและภัยเพิ่มพิเศษ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟป่า ระเบิด และภัยเพิ่มพิเศษ รวมถึง ภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำ ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
x x x
ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติภัยจากภายนอก
    x
ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มในประกันภัยทรัพย์สิน (Property Sub-Section)
ประกันภัยโจรกรรม
ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของท่าน อันมีสาเหตุความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
• ความสูญเสีย หรือ ความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
• ความเสียหายของตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
โดยประกันภัยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้ :
• การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ (จร. 1)
• การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมถึง การชิงทรัพย์ และ การปล้นทรัพย์ (จร. 2)
• การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ รวมถึงการชิงทรัพย์ และ การปล้นทรัพย์ (จร. 3
ประกันเงิน
ให้ความคุ้มครองถึงการสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินอันมีสาเหตุมาจาก
• ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ( ในเวลาทำการ )
• ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ( นอกเวลาทำการ )
• ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ( ระหว่างขนส่ง )
• ความสูญเสียต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย
โดยประกันภัยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้ :
• แบบที่ 1 -- ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.1 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
• แบบที่ 2 -- ความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.2 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น รวมทั้งความเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย เป็นต้น
• แบบที่ 3 -- ความคุ้มครอง ตามข้อตกลงคุ้มครองแบบ ปง.3 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น และยังขยายรวมถึง การฉ้อโกงหรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือ ผู้รักษาเงิน ซึ่งสามารถค้นพบภายใน 3 วันทำการ

ประกันภัยกระจก
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ ความเสียหายของกระจก และ กรอบกระจก ตัวอักษร สิ่งประดิษฐ์ตกแต่ง อันสืบเนื่องจากการที่กระจกแตก หรือเนื่องจากสารเคมี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือจากการปองร้าย
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ให้ความคุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายต่อการหยุดชะงักของธุรกิจอันมีผลทำให้เกิด :-
1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (Increase in Cost of Working) และ
2) การลดลงของรายได้ (Reduction in Turnover)
ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวจะต้องเป็นผลต่อเนื่องจากความสูญเสียหรือ เสียหายต่อทรัพย์สินตามกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินหลักก่อน (ประกันภัยอัคคีภัยมาตราฐาน, ประกันภัยอัคคีภัยและภัยเพิ่มพิเศษ, ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด) และต้องเป็นภัยที่ได้คุ้มครองตามตามกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินหลักด้วย
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Non-Property Sub-Section)
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดตามรายการด้านล่างนี้ สามารถขยายให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำเสนอแยกเป็นกรมธรรม์เดี่ยวของแผนกได้
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง ของอาคารสถานที่ประกอบการ ของผู้เอาประกันภัย หรือ เกิดจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจำต้องรับผิดตามกฎหมาย
 
ประกันภัยเครื่องจักร
ให้คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก
- การใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์
- ความผิดพลาดหรือบกพร่องในการออกแบบ
- ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง
- ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า หรือการกลั่นแกล้ง
- การขาดน้ำในหม้อน้ำ
- การระเบิดในทางฟิสิกส์
- การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง
- ไฟฟ้าลัดวงจร
- พายุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยอิเล็คโทรนิค (Electronic Equipment Insurance)
ให้ความคุ้มครองและชดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ Equipment Insurance
ประกันความซื่อสัตย์
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียเงิน หรือทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำฉ้อฉล หรือทุจริตหนึ่งครั้ง หรือหลายครั้ง โดยพนักงานลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพังหรือร่วมกระทำกับผู้อื่น
การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศ
ให้ความคุ้มครอง กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายโดยตรงจากการที่ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกขนส่ง
• เกิดอุบัติเหตุชนกัน
• พลิกคว่ำ
• รถไฟตกราง
• เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้
• และ รวมถึงการสูญหายในกรณีที่ยานพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ประกันอุบัติเหตุ(ส่วนบุคคล/กลุ่ม)
ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิตและทุรภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY