• ประกันเดินทาง
    บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอชอินขัวรันซ์
    อลิอันซ์อยุธยาประกันภัย
    สามัคคีประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    ซับบ์ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันหมู่
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางต่างประเทศ
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ต่อบุคคลภายนอก
    วิชาชีพแพทย์
    วิชาชีพสปา
    วิชาชีพอื่นๆ
    ประกันอัคคีภัย
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันภัยสำนักงาน
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    งานตกแต่งภายใน
    งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย
    งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
    งานก่อสร้างคอนโดมิเนียม
    งานก่อสร้างโรงงาน
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    นักเรียนระดับอนุบาล
    นักเรียนระดับประถมมัธยม
    เทคนิคและพานิชย์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 66
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,268,352
  ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
จำนวนผู้เข้าชม 2210 คน

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 
ผู้เอาประกันภัย
  ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคละรรมดา

สินค้า
  ต้องเป็นสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับ (ไม่คุ้มครองสินค้า หรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนส่ง

ระยะเวลาเอาประกันภัย
แบบเต็มปี
  ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามวันเวลาและเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์และเมื่อสินค้าขนขึ้น
  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้ว รวมถึงการสูญหายหรือเสียหาย ขณะขนขึ้น - ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง

แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว
  ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้น เมื่อสินค้าขนขึ้นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้ว รวมถึงการสูญหาย หรือเสียหายขณะขนขึ้น - ขนลง
  ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง จนถึงจุดหมายปลายทางและสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะ
  หรือส่งมอบสินค้าแล้ว

การระบุยานพาหนะขนส่ง
  หัวรถลากที่ไม่สามารถบรรทุกสินค้าได้
  ต้องระบุทะเบียนหัวรถลาก ฏรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย โดยไม่ต้องระบุ เลขทะเบียนรถพ่วง หรือหางพ่วง

รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าได้และสามารถลากจุงรถพ่วง
  ต้องระบุเลขทะเบียนรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าได้และ เลขทะเบียนรถพ่วง หากระบุเฉพาะหมายเลขทะเบียนคันใด กรมธรรม์ประกันภัย
  จะคุ้มครองเฉพาะ  คันที่ระบุหมายเลขทะเบียนเท่านั้น

ความคุ้มครอง
  คุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่ง (ผู้เอาประกันภัย) ต่อสินค้าที่รับจ้างขน สำหรับการสูญหาย หรือความเสียหายของสินค้า ซึ่งเป้นของผู้ส่งหรือผู้รับ
  อันเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างขนส่ง และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฏหมาย (ไม่คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาขนส่งระหว่างผู้เอาประกันภัย
  กับผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า) การขดมยสินค้า จากยานพาหนะในขณะที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในวิสัยที่จะดูแลยานพาหนะนั้นได้
  เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ความรับผิดตามกกหมาย
  ความรับผิดตามกกหมาย หมายถึงความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่รับจ้างขน ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุโดยความประมาทเลินเล่อ
  ของผู้ขนส่งหรือลูกจ้าง
 
 ดาวโหลดใบสมัครการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ตารางความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย สำเร้จรูปแบบเต็มปี
 
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท) เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท) เบี้ยประกันภัยรวม (บาท)
50,000 4,000 4,300
100,000 4,500 4,850
150,000 5,000 5,380
200,000 5,500 5,910
250,000 6,500 6,990
300,000 7,000 7,520
350,000 7,500 8,060
400,000 8,000 8,600
450,000 8,500 9,140
500,000 9,000 9,670
600,000 9,600 10,320
700,000 10,200 10,960
800,000 10,800 11,610
900,000 11,400 12,250
1,000,000 12,000 12,900
1,100,000 12,350 13,270
1,200,000 12,700 13,650
1,300,000 13,050 14,030
1,400,000 13,400 14,400
1,500,000 13,750 14,780
1,600,000 14,100 15,150
1,700,000 14,450 15,530
1,800,000 14,800 15,910
1,900,000 15,150 16,280
2,000,000 15,500 16,660
2,100,000 15,975 17,170
2,200,000 16,450 17,680
2,300,000 16,925 18,190
2,400,000 17,400 18,700
2,500,000 17,875 19,210
2,600,000 18,350 19,720
2,700,000 18,825 20,230
2,800,000 19,300 20,740
2,900,000 19,775 21,250
3,000,000 20,250 21,760
4,000,000 25,000 2,6860
5,000,000 27,000 29,010
 
ค่าสินไหมทดแทน
  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์จำกัดความรับผิดตามกกหมายหรือจ่ายตามจำนวนเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
  แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด โดยจ่ายในนามของผู้เอาประกันภัย ให้เจ้าของสินค้าผู้ได้รับความเสียหาย
 
 การประกันภัยขนส่งทางทะเล
 การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
 

ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY